Valimised Rakvere vallas

SDE

FOTO: logo

Sotsiaal­demokraadid

SDE

FOTO: logo

Sotsiaaldemokraatide arvates ei ole kohalik omavalitsus pelgalt avalike teenuste osutamise instrument, vaid eelkõige kohalike inimeste ja kogukondade õigus kohapealset elu ise korraldada. Valitsemine ei tähenda mitte võimu, vaid vastutust.

Sotsiaaldemokraatidel on nii üldisemaid ideid kui ka konkreetseid plaane, kuidas Rakvere vallas elu paremaks muuta.

Kõige alus on inimene. Igale inimesele peab andma võimaluse leida oma loomupärased eeldused ja neid arendada, olla edukas. Lisaks tahame välja arendada kvaliteetsed sotsiaalhoolekande- ja tervishoiuteenused, nii et iga meie valla elanik tunneks, et temast hoolitakse.

Tänu lastele jääb meie rahvas kestma. Meie valla on valinud endale elukohaks paljud noored pered. Mõeldes neile ja uutele tulijatele, leiame võimalusi elukeskkonna kvaliteedi parandamiseks, edendades taristuid uuselamurajoonides.

Laste ja noorte puhul on meil mitu plaani: toetame laste ja noorte huvi­alaringidest osavõttu, lubame, et sõit kooli ja lasteaeda on tasuta, seisame selle eest, et maakoolid säiliksid, ning pingutame selle nimel, et lastega töötavad spetsialistid sooviksid tulla Rakvere valda tööle.

Kogukonna kaasamine tagab parimad lahendused. Tänapäevase arengu vältimatu osa on võime pidevalt reageerida väljakutsetele ja langetada üha keerulisemaks muutuvas keskkonnas tarku otsuseid.

Seisame selle eest, et kohalik initsiatiiv ja huvid oleksid väärtustatud. Kogukond tuleb senisest enam kaasata otsustusprotsessidesse. Kindlasti peame tähtsaks ka seda, et oluline info vallas toimuvast jõuaks suure ühendvalla äärealadele.

Üks sotsiaaldemokraatide eesmärke on eluterve ja jätkusuutliku ettevõtluskeskkonna tekke soodustamine kodulähedaste töökohtade loomiseks.

Selleks toetame praeguseid ja alustavaid ettevõtjaid vallapoolsete nõuannete ja asjaajamise lihtsustamisega, sealhulgas valla ettevõtlusvaldkondade ja võimaluste kaardistamise kaudu.

EKRE

EKRE

FOTO: logo

Meil on valida, kas vald on ligitõmbav elukoht või kaotab see elanikke. Rakvere vald konkureerib juba Soomega, mitte ainult Rakvere või Tallinnaga. Seetõttu ei tohi libiseda mugavustsooni, vaid tuleb esitada valla elukeskkonnale kõrgeimaid nõudmisi.

Hoiame lasteaedadest ja koolidest eemal homo-, sooneutraalsus- ning pagulaspropaganda. Me ei luba ühtki kvoodipagulast omavalitsuse elamispindadele.

Tugevdame külavanemate institutsiooni. Vald toetab seltse projektinõustamisega, et kohalik aktiivsus looks Rakvere valda rohkem algatusi ning raha.

Tõstame tegevustoetusi noorte­spordile, noorteklubidele ja -ühendustele.

Trennis käimiseks või seltsielu elamiseks ei pea sõitma Rakverre.

Kortermajad korda! Ka väiksemate keskuste ja külade kortermajad vajavad korda tegemist. Selleks toetame korteriühistuid nõustamise ja juriidilise abiga. Samuti toetame korteriühistute kohalike katlamajade rajamist.

Edendame vallas turismi – teeme mõisate järgi turismimarsruudi, mis aitab Rakveret külastavad turistid ka valda tuua.

Toetame Uhtna mõisahoone taastamist, vajadusel ostame selle vallale ning leiame mõisale kogukonna teenindamiseks sobiva funktsiooni.

Hakkame välja andma Sõmeru vallas Kaarli mõisas lapsepõlve veetnud F. R. Kreutzwaldi pärimuskultuuriauhinda.

Uhtna topoteegi, kohaliku digiteeritud koduloolise pildi- ja infokogu eeskujul viime kogu vallas ellu kohamälu digiteerimise projekte. Kodutunne on see, mis toob ka Kalevipojad kunagi Soomest tagasi.

Teeme tihedat koostööd Kaitseliidu, vabatahtlike päästjate ja abipolitseinikega. Viime ellu laste mänguväljakute programmi – kahekordistame mänguväljakute arvu. Kaardistame täiendavate lasteaedade loomise vajaduse. Loome juurde väiksemaid kodulähedasi lasteaedu.

Hoiame lastega peresid. Tõstame laste sünnitoetuse 1000 euroni ja ranitsatoetuse 500 euroni. Anname lasterikastele peredele remonditoetust. Küttekolded korda! Toetame küttekollete renoveerimist pensionäridele, lasterikastele peredele ja vähekindlustatutele.

IRL

IRL

FOTO: logo

Omaette tegutsemine ja isekus viivad Andrese-Pearu konfliktini, kus ületrumpamine ja ärplemine võtavad vajaliku koostegemise energia, mille abil oleksid kraavid ammu kaevatud ning eluolu paremaks muudetud.

Kohalikku elu sama printsiibi järgi juhtida ei tohiks, vaid tuleks kohe algusest võtta meie-suhtumine ning teha asju üheskoos.

Ühinemine suuremaks piirkonnaks ei pea tähendama väikseks jäänud pintsaku selga ponnistamist. Haldusreform võib olla ka sujuv nagu rätsepatöö, kus on arvestatud kõikide vajadustega ning mille lõpptulemusena saadakse hästi selga istuv ning väljapaistmatute õmblustega ülikond.

Demokraatia tähendab enamiku inimeste soovi arvestamist ja protsessi läbipaistvust. Vallavanema ametikoht peaks olema täidetud samadest printsiipidest lähtudes.

Tihedam koostöö Rakvere linnaga! Üksi tegutsemine võib küll näida sõltumatu ja uhke, kuid ainuüksi uhkus progressini ei vii. Valla areng on seda tõhusam, mida enam tehakse koostööd naaberüksustega ning mida rohkemates valdkondades üksteisele toetutakse.

Parandame vallasisest ühistransporti. On oluline võimalikult mugavalt jõuda kooli, trenni, poodi, vallamajja, arsti juurde või sõbrale külla. Vallasisene transport peab olema korraldatud läbimõeldult ja elanike soove silmas pidades.

Panustame huviharidusse. Hobid ja huvitegevus arendavad väikelapsi, hoiavad noored eemal pahedest ning täiskasvanud nooruslike ning rõõmsatena. Toetame omade huviharidust – ja seda ka teistes omavalitsustes.

Arendame päevakeskuse nüüdisaegsemaks. Eakate võimalus koos käia ning huvialadega tegeleda on nende õigus ja vabadus. Meie peaksime tagama väärika eluolu ning toetame seega kõigiti päevakeskuste arendamist.

Austame vallaelanikke ja liiklejaid sellega, et teeme elamute läheduses olevad sõiduteed korda ning muudame need tolmuvabaks. Igal maksumaksjal on teatud ootused ühishüvedele. Üheks oluliseks eelduseks on mugav ja turvaline kodutee. Tagame talvisel ajal regulaarse lumekoristuse ja teede hoolduse, et liikumine oleks turvalisem.

Keskerakond

Keskerakond

FOTO: logo

Omavalitsus on inimese lähim võim, kellelt soovitakse oma muredele lahendusi. Seetõttu annab Eesti Keskerakond haldusreformile sisu ja tagab rahastuse.

Lisaks lubame edendada kohalikku demokraatiat, anda piirkonnast volitatud volikoguliikmetele suuremad võimalused kohaliku elu küsimustes kaasa rääkida ja tulevikku planeerida.

Plaanime stimuleerida kodanikualgatust ning -ühendusi senisest aktiivsemalt kohalikust elust osa võtma. Valida saab igast külast või mitmest külavanema, et lahendada külades tekkinud probleemid ja et külaliikumine saaks uue tõusu.

Võtame eesmärgiks välja arendada piirkondlike keskuste ja külade tasakaalustatud arengul põhineva kohaliku omavalitsuse, ühendada valdade potentsiaali piirkonna parema arengu ja konkurentsivõime saavutamiseks ning ettevõtlusele soodsa arengukeskkonna loomiseks.

Ühinenud vallas annab keskerakond oma panuse ühisvalla kogukondade lõimumisse ja valla stabiilsesse arengusse, kaasates aktiivselt valla elanikud.

Arengukavade koostamisel tagame koostöö valla juhtide, vallavolikogu ja -valitsuse liikmete ning ametnike vahel. Tänu koostööle viime arengukavad ellu!

Viisteist aastat on keskerakond olnud esindatud vallavalitsuses ja -volikogus. Koos on aidatud vallal stabiilselt areneda ja loodud tingimusi elanike heaoluks.

Täname oma valla elanikke, kes meid on usaldanud ja andnud oma hääle meie toetuseks! Keskerakond ei anna tühje lubadusi, vaid tegutseb vastavalt arengukavadele ja eelarve­strateegiale.

Meie arvame, et kandideerijate suured fotod ei ole kõige olulisemad, vaid valida tuleks töökuse ja kompetentsuse põhjal. Rakvere vallas on keskerakonna esinumber Aivo Aleste.

Valimisliit Üheskoos

Tänu valijate tugevale toetusele on valimisliit Üheskoos Sõmeru valda juhtinud viimased kaheksa aastat. Rakvere valla ja Sõmeru valla ühinemisel ühinesid omavahel valimisliit Üheskoos ja Rakvere valda samuti viimased kaheksa aastat juhtinud valimisliit Tammine Vald. Ühise valimisliidu nimeks otsustati jätta Üheskoos. Uuel valimisperioodil tegutseme ühisvalla ühtlase arengu nimel. Jätame valitsemise kogukonna otsustada. Jätkame tegutsevate kodanikuühenduste rahastamist, toetame uute loomist. Toetame külakeskuste tegevuste mitmekesistamist.

Jätkame noorsootööd noortekeskustes, mitmekesistame noortele suunatud tegevusi. Soodustame noorte aktiivset osalemist kohaliku elu küsimustes kaasarääkimisel ja korraldamisel. Kaasame valla ettevõtjaid hariduse ja huvitegevuse arendamisse. Peame oluliseks laste kodulähedast haridusteed. Säilitame praeguse lasteaia- ja koolivõrgu. Tagame õpilaste vajadustest lähtuva tasuta koolitranspordi süsteemi. Otsime võimalusi tasuta toitlustamiseks valla lasteaedades. Leiame vahendid Veltsi lasteaed-algkooli juurdeehituse ehitamiseks. Renoveerime lõpuni Uhtna põhikooli. Jätkame Lasila mõisakooli restaureerimist. Renoveerime Sõmeru põhikooli staadioni. Ehitame lõpuni ja käivitame Sõmeru tehnoloogiamaja. Ehitame Lepna mitmeotstarbelise keskuse.

Rajame uusi mängu- ja spordiväljakuid ning renoveerime olemasolevaid. Jätkame tervise- ja suusaradade korrastamist ja ehitamist. Sisustame Sõmeru kunstmäe vaba aja veetmise võimalustega. Loome uusi vajadusest lähtuvaid sotsiaalteenuseid. Toetame perearstiteenuste pakkumist vähemalt senises mahus Uhtnas ja Ubjas. Vajadusel toetame teenuse pakkumist ka teistes kohtades. Toetame erivajadustega inimeste kooskäimist ja tegevust ja intellektipuudega inimeste tööle rakendamist. Jätkame kruusateede korrastamist ja tolmuvabaks muutmist. Rajame vallas kergliiklusteid ja kõnniteid tiheasustusaladele. Leiame lahendusi parkimisprobleemidele korruselamupiirkondades. Oleme ettevõtjatele heaks partneriks probleemide lahendamisel. Loome eeldused elamuehituse arendamiseks ja aitame kaasa vajaliku infrastruktuuri rajamisele. Toetame laste ujumisõpetuse täiendavat finantseerimist ja ohutusteemaliste laagrite korraldamist. Toetame abipolitseinike tegevust. Vallavanema leiame avaliku konkursiga.

KOV valimised 2017

FOTO: Eesti Meedia

    Tagasi üles