Valimised Vinni vallas

KOV valimised 2017.

FOTO: Eesti Meedia

Valimisliit Ühtne Vald

Valimisliit Ühtne vald.

FOTO: logo

Valimisliidu moodustamisel lähtusime põhimõttest, et kõik Vinni valla piirkonnad oleksid uues volikogus esindatud. Valimisliidu vallavanemakandidaat on Miila külavanem Raigo Rebane, kes on töötanud avalikus teenistuses nii Vinni kui ka Rägavere vallas. Ta on kolmandat koosseisu Rägavere vallavolikogu liige ning arengu- ja maaelukomisjoni juht. Raigo on omandanud kõrghariduse EPA-s, töötab RMK-s, on abielus ja kahe lapse isa.

Valimisliidu programmi põhipunktid on järgmised: välistame põlevkivi- ja fosforiidikaevanduste rajamise valla territooriumile; tõhustame omavalitsuse keskkonnaalast järelevalvet; säilitame põhihariduse andmise praegustes põhikoolides ning tasemel keskhariduse andmise Vinni-Pajusti gümnaasiumis; toetame paremat õpikeskkonda loovaid projekte ja suuname lisavahendeid laste huviringides osalemiseks; korraldame transpordi Vinni spordikeskusesse ja valla tõmbekeskustesse; tagame rahvamajade ja raamatukogude säilimise seni tegutsevates kohtades. Kaasame ettevõtjad valla arenguprotsessidesse ja selgitame välja nende vajadused; teeme valla asjaajamise korra ettevõtjale lihtsaks ja kiireks ning väldime asjaajamisel liigset bürokraatiat; abistame alustavaid väikeettevõtjaid stardi- ja infrastruktuurikulutuste katmisel.

Tagame valla teeninduspunktide töö Ulvis, Tudus, Roelas, Laekveres, Viru-Jaagupis; loome teeninduspunktides võimaluse vallaametnikega reaalselt kohtuda; tagame ühinevates piirkondades perearstide vastuvõtu ja abivajajatele korraldame transpordi perearsti juurde.

Tagame piirkondade võrdse arengu; ehitame väikeasumitesse bussiootepaviljonid ja rekonstrueerime tänavavalgustust; otsime lahendusi väikeasustuste ühisveevärgi ja kanalisatsiooni rekonstrueerimiseks; pöörame suuremat tähelepanu vallateede hooldusele.

IRL

IRL

FOTO: logo

Erakond Isamaa ja Res Publica Liit on täis tahet ja initsiatiivi, et pärast valimisi tegutseda koos kõikide poliitiliste jõududega Vinni suurvalla juhtimisel ja arendamisel.

Haldusreform on edukas ainult juhul, kui arvestatakse enamuse vajadustega ning tulemuseks saadakse ühistele väärtustele rajatud kogukond.

Lubame, et valla kõiki piirkondi koheldakse võrdselt.

Liitvalla juhtimise ja arendamise aluseks on ühinemisleping. Tagame, et kõik volikogu ja vallavalitsuse otsused sünnivad läbipaistva menetlusprotsessi tulemusena.

Oleme seisukohal, et valitsemine peab olema aus ja avatud.

Valla areng on seda tõhusam, mida enam tehakse koostööd naaberomavalitsustega ning mida rohkemates valdkondades üksteisele toetutakse. Noored on meie tulevik. Lubame, et tagame igale lapsele hea hariduse ja võimaldame talle tasuta meeldiva huvitegevuse.

Toetame kodanikuühenduste initsiatiivi panustada valla arengusse. Kodanikuühenduste rahastamine saab läbipaistvaks, tagame kõigile võrdse ligipääsu valla toetusele.

Heakorrastatud pargid, puhke- ja sportimise alad, korras hooned korras ümbrusega, aukudeta teed ja töötav tänavavalgustus – need on väärtused, mis kutsuvad Vinni valda elama ja investeerima. Meie tagame selle.

Eakate võimalus koos käia ning huvialadega tegeleda on nende õigus ja vabadus. Meie tagame väärika elusügise ning toetame kõigiti eakate tegevusi. Austame vallaelanikke ja liiklejaid sellega, et teeme elamute läheduses olevad sõiduteed korda ning muudame need tolmuvabaks. Tagame talvisel ajal regulaarse lumekoristuse ja teedehoolduse, et liikuda oleks turvalisem.

IRL-i Vinni vallavanema kandidaat on Aarne Laas. Ta on üks Eesti staažikamaid omavalitsusjuhte, kes on kohusetundlikult, ettevõtlikult ja järjepidevalt arendanud 25 aastat Laekvere valda. Tema töö tulemus on näha korras koolimajade, lasteaia, tervisekeskuse, spordihoone, mänguväljakute, vallamaja ning seltsimajade näol, Laekvere vallale on iseloomulikud korras teed ja tänavad ning üldine heakord.

Valla suureks plussiks on tavainimesele nähtamatud maasse peidetud uued vee- ja kanalisatsioonitorustikud. Nüüd on aeg, et Aarne Laas panustaks oma kogemuste ja oskustega Vinni suurvalla heaks.

EKRE

EKRE

FOTO: logo

Vinni valla keskuses on aeg seisma jäänud – näeme upakil tarasid, räämas bussiootepaviljone, vineeridega kaetud aknaid, puuduvaid kõnniteid, varemeid, ehitusjääkidest lasteaiatara.

Kommunismikurjategijale püsti­tatakse Vinni keskusesse mälestuskivi, näeme palju muudki murettekitavat.

Lisaks lahkub vallast märkimisväärne hulk tööealisi elanikke. Selle olukorraga ei saa rahul olla.

EKRE tõmbab elu käima.

Seisame liitunud omavalitsuste tasakaalustatud arengu ning võrdse kohtlemise eest. Ent elu ei tohi koonduda ainult suurematesse keskustesse, vaid tuleb korras hoida ka külad, väikesed kohalikud teed, seltsimajad ning noorte ja eakate keskused. Rägavere ja Laekvere peavad saama küllaldast tähelepanu, et ühtseks vallaks kujunemine toimuks sujuvalt.

Vald värviliseks! Toetame majade värvimist valla rahadega, pöörates erilist tähelepanu ajaloolistele puithoonetele. Püstitame valda kaunilt kujundatud bussiootepaviljone ja jätkame kergliiklusteede rajamist.

Valla ressursse tuleb kasutada säästlikult – vähendame vallavanema töötasu ja ebaõiglasi preemiaid, mis tõstsid 2016. aastal vallavanema keskmise kuutasu Tallinna linnapea omast kõrgemaks. Säästetud summa eest ehitame lastele mänguväljakuid. Anname lasterikastele peredele remonditoetust.

Toetame Vinni vallas kohalikku algatust, vabatahtlikku tegevust ja seltsiliikumist. Seisame Vinni-Pajusti gümnaasiumis gümnaasiumihariduse säilitamise ning arendamise eest. Eesti parimate hulgas olev kool vajab tipus püsimiseks tugevat toetust. Teed lükatakse vallas aasta läbi elavatel ja valda registreeritud inimestel lumest puhtaks koduväravani. Võtame Vinni keskuses asuvalt mälestuskivilt maha hävituspataljoni liikme Heino Kallaste mälestusteksti.

Küttekolded korda! Toetame pensionäride, lasterikaste perede ja vähekindlustatute küttekollete renoveerimist. Toetame vabatahtlikke päästjaid ja kaitseliitlasi.

Kvoodipagulasi ilma omavalitsuse loata vastu ei võeta. EKRE seisab Eesti inimeste eest.

SDE

SDE

FOTO: logo

Raskem on säilitada ja hoida kui kinni panna ja luua midagi uut. Seame oma eesmärgiks praeguste koolide, raamatukogude ja kultuuriasutuste tegevuse jätkumise. See on suur väljakutse olukorras, kus elanikkond väheneb.

Meie eesmärk on muuta asju paremaks ja säilitada seda, mis juba on olemas.

Teenuste vajajateni jõudmiseks peab uus liitvald väga hästi toimima. Meil on potentsiaal luua hästi toimiv vald, kus ei teki teenuste mõttes äärealasid.

Lubame, et tagame demokraatliku vallajuhtimise ja pikaajalise arengu­strateegia väljatöötamise. Seame sisse eakate jõulutoetuse ja peame oluliseks, et lastel oleks võimalus käia kodulähedases koolis ning teekond sinna oleks turvaline.

Soetame algklassilastele topelt raamatukomplektid, et koolikott oleks kergem, ja seame kooli sisse suuskade laenutamise võimaluse.

Pajusti ja Ulvi lapsed vajavad lapsesõbralikku suuremat lasteaiahoonet.

Iga laps peab jõudma soovi korral huviringi. Teeme huvihariduse kättesaadavaks kõigile lastele ja muudame koolitee turvalisemaks.

Abi saamine peab olema võimalik kodu lähedal. Tagame seniste teenuste ja tervisekeskuste säilimise valla kõigis piirkondades, et meditsiiniteenus oleks kättesaadav, ja peame õigeks, et igal piirkonnal oleks oma sotsiaaltöötaja.

Toetame ühtlase avalike saunade võrgustiku rajamist piirkondadesse, kus puudub kaugküte.

Peame oluliseks kõikidele seltsimajadele ja mittetulundusühingutele võrdsete võimaluste andmist ja toetame nende arengut ja tegevust valla eelarvest.

Sotsiaaldemokraatide vallavanemakandidaat Vinni vallas on Eerik Lumiste, kes on neli aastat olnud Laekvere vallavolikogu esimees, 17 aastat töötanud Lääne-Viru maavalitsuse maatoimingute talituses vanemspetsialistina, kasvatab lihaveiseid ning on osanik OÜ-s Maamõõdubüroo Abel ja Lumiste.

Lumiste on 14 aastat juhtinud Venevere Haridus- ja Kultuuriseltsi, mis on piirkonna ühistegevuse kese.

Keskerakond

Keskerakond

FOTO: logo

Vald, see ongi meie inimesed. Vallamaja, see ongi meil inimeste teenindamiseks.

Vinni valla keskerakonna valimisnimekirja esinumber on endine pikaaegne vallavanem ja praegune riigikogu liige Toomas Väinaste, kelle esivanemad on juba mitut põlve pärit Vinni vallast, Soonuka külast. Ta on lõpetanud Roela kooli, Jäneda tehnikumi, põllumajandusülikooli majandusteaduskonna ja ATK kõrgema juhtide kooli.

Teine number ja vallavanemakandidaat on Rauno Võrno, kes on 8. detsembrist 2016 Vinni vallavanem. Rauno Võrno on samuti mitut põlve pärit Vinni vallast, ta elab Kehala külas enda ehitatud majas.

Rauno Võrno on lõpetanud Vinni- Pajusti gümnaasiumi ja Lääne-Viru rakenduskõrgkooli kaubandusökonoomika erialal.

Meie kindel eesmärk on kinni pidada Vinni, Laekvere ja Rägavere valla allkirjastatud ühinemislepingust, ka edaspidi jäävad alles lasteaiad, koolid, raamatukogud, rahvamajad, spordikompleks Vinnis ja spordihoone Muugas.

Elanike paremaks teenindamiseks moodustatakse piirkondlikud teeninduskeskused Ulvis ja Laekveres.

Piirkondlikus teeninduskeskuses tagatakse elanikele oluliste teenuste (sotsiaal- ja majandusvaldkond) kättesaadavus.

Jätkame kergliiklusteede rajamist, ehitame Pajustis ja Piiral valmis vee- ja kanalisatsioonitorustiku sinna, kus see veel puudub.

Hoiame ikka korras valla teed ja teeme need talvel lumest puhtaks.

Renoveerime kogu valla tänavavalgustuse.

Lahendame ära Vinni alevikus olevate varemete probleemi.

Seisame selle eest, et Lääne-Viru rakenduskõrgkool jääb püsima.

Valik on sinu, kas valid selle, kes midagi teinud, või valid selle, kes lubab.

Reformierakond

Reformierakond

FOTO: logo

Reformierakond seisab tugeva Vinni valla eest. See on vald, millel on tugevad regioonid, hea potentsiaal oma elanikele parima elukeskkonna pakkumiseks ning mida iseloomustab ettevõtlikkuse soosimine ja töökohtade arvu kasv.

Teeme Vinni valla veelgi tugevamaks. Hoolitseme, et Mõedaku spordikeskus oleks avatud kõigile huvilistele nii suvel kui ka talvel, et kõigil valla lastel oleks võimalus osaleda valitud huviringides.

Vinni vallas kandideerivad reformierakonna nimekirjas Evi Torm ja Kat­rin Teichmann.

KOV valimised 2017

FOTO: Eesti Meedia

    Tagasi üles