Vabariigi Valitsuse  "Alkohoolse joogi jaemüügi õiguse peatamine riigis tervikuna  ajavahemikus kella 22.00 kuni 10.00" muutmine 

Stenbocki majas töötab Eesti Vabariigi valitsus.

FOTO: Konstantin Sednev

Vabariigi Valitsuse 16. mai 2020. a korralduse nr 171 „Alkohoolse joogi jaemüügi õiguse peatamine riigis tervikuna  ajavahemikus kella 22.00 kuni 10.00“ muutmine.

Alkoholiseaduse § 36 lõike 1 punkti 1 alusel ning arvestades sama paragrahvi lõikes 2 sätestatut: 

1. Muuta Vabariigi Valitsuse 16. mai 2020. a korraldust nr 171 „Alkohoolse joogi jaemüügi õiguse peatamine riigis tervikuna ajavahemikus kella 22.00 kuni 10.00“ järgmiselt: 

1) sõnastada punkt 1 järgmiselt: 

"1. Avaliku korra tagamise huvides peatada riigis tervikuna alkohoolse joogi jaemüügi õigus, sealhulgas kohapeal tarbimiseks, ajavahemikus kella 22.00 kuni 10.00"; 

2) asendada punktis 5 tekstiosa „1. juulini“ tekstiosaga „31. maini“. 

2. Massiteabevahendite valdajatel avaldada korraldus viivitamata. 

3. Korraldus jõustub allakirjutamisel. 

Korraldusega kehtestatakse inimeste elu ja tervise ning ülekaaluka avaliku huvi kaitseks COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse SARS-CoV-2 leviku tõkestamiseks piirangud. Põhjendused ja kaalutlused on esitatud korralduse seletuskirjas, mis avaldatakse Vabariigi Valitsuse veebilehel. 

COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse SARS-CoV-2 leviku tõkestamise meetme nõuetekohaselt täitmata jätmisel rakendatakse korrakaitseseaduse § 28 lõikes 2 või 3 nimetatud haldussunnivahendeid. Sunniraha maksimaalne suurus on 9600 eurot. Sunniraha, mille eesmärk on kohustada korralduses kehtestatud piiranguid järgima ning ära hoida viiruse levikut, võib määrata korduvalt. 

Korraldust saab vaidlustada esitades haldusmenetluse seaduses ette nähtud korras vaide Vabariigi Valitsusele 30 päeva jooksul arvates päevast, millal korraldusest teada saadi või oleks pidanud teada saama. Samuti saab korraldust vaidlustada esitades halduskohtule kaebuse halduskohtumenetluse seadustikus ette nähtud korras 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavaks tegemisest. 

Jüri Ratas Peaminister 

 Taimar Peterkop Riigisekretär 

Koroonaviiruse leviku ülevaade Eestis ja maailmas.
Vaata statistikat
Tagasi üles