Ministeerium soovib kaotada lastaedadest rühmad

FOTO: Arvet Mägi/Virumaa Teataja

Haridus- ja teadusministeerium saatis neljapäeval justiitsministeeriumile kooskõlastamiseks seaduseelnõu, mis kaotab lasteadade sisemise jagunemise vanuserühmadeks.


"Koolieelse lasteasutuse seaduse" muutmise seaduse eelnõu seletuskirja kohaselt on eelnõu üheks eesmärgiks koolieelses lasteasutuses viibivate laste vanuse järgi rühmadeks jagamise ärakaotamine.

Ministeerium põhjendab seda muudatust sooviga lihtsustada kohalikel omavalitsustel lastele lasteaiakohtade leidmist.

Lasteaiakohtade võimaldamisel on üheks takistuseks aiarühmade vanuseline liigitus.

Kuna rühmad on seaduses määratletud kitsa vanuse vahemikuga, siis vaba koha olemasolul on võimalik aiarühma vastu võtta vaid kindlas vanuses lapsi.

Lasteaiarühmade vanuselise liigituse tühistamine võimaldab ministeeriumi hinnangul laste lasteaeda vastuvõtul lähtuda avalduste esitamise kronoloogilisest järjekorrast, mitte lapse vanusele vastava koha olemasolust.

Praktikas on tekkinud probleem, kui keskmises või vanemas rühmas vabaneb koht, kuid sellele kohale ei ole võimalik võtta nooremat last kui seaduses sätestatud.

Linnades on üldjuhul probleemiks 3-4aastastele lastele koha leidmine, samas 5-6aastaste rühmas võib olla vabu kohti.

Lasteaiarühmade vanuselise liigituse tühistamine võimaldab ministeeriumi hinnangul leevendada lasteaiakohtade vajadust ning tagab lapsele võimaluse tegutseda oma õpetajate ja kaaslastega samas rühmas kuni kooliminekuni.

Lisaks peab kohalik omavalitsus eelnõu vastuvõtmisel laste lasteaeda vastuvõtu ja väljaarvamise korras sätestama osaajalise koha võimaldamise. Osaajalise koha kasutamine võimaldab vähendada lasteaedade järjekordasid.

Ministeeriumi teatel ei too eelnõu rakendamine kaasa täiendavaid kulutusi, kuna kohalikule omavalitsusele ei ole pandud täiendavad kohustusi.

Sotsiaalministeerium ja Eesti Maaomavalitsuste Liit on eelnõu juba märkustega kooskõlastanud.

Tagasi üles