R, 2.06.2023
Juhime tähelepanu, et artikkel on rohkem kui viis aastat vana ning kuulub meie arhiivi. Ajakirjandusväljaanne ei uuenda arhiivide sisu, seega võib olla vajalik tutvuda ka uuemate allikatega.

Eerik Väärtnõu: Räägi kaasa Virumaa riigimetsade saatusele

Facebook Twitter
Comments
Eerik Väärtnõu.
Eerik Väärtnõu. Foto: Teet Suur

Riigi Metsamajandamise Keskus on asunud koostama Lääne-Virumaa rii­gimetsade pikaajalise majanda­mise kava.


Lääne-Viru metskonna riigi­metsades domineerivad palu- ja laanemetsad. Mets­konna üldpindalast (88997 ha) moodus­tavad 38% rangelt kaitstavad ja ma­jandus­piiran­gu­tega met­sad. Suuremad metsakaitsealad on Lahemaa rahvuspark, Tudusoo ja Ohepalu looduskaitseala ning Neeruti maastikukaitseala. Kes  metsamajandusega kokku on puutunud, see teab, et tark metsamees saab oma tegevusega seda rikkust hoida, kasutada ja kasvatada.

Ettevalmistatava riigimet­sa majandamise kava näol ei ole tegu traditsioonilise metsamajandamiskavaga, millega puutub kokku iga metsaomanik ning mis viitab täpselt töödele.

Tegemist on  laiema haardega dokumendiga, mis määratleb olulisemad tegevussuunad maakasutuse ja met­samajanduse vallas maakonna riigimetsades järgmi­seks kümneks aastaks. Kava ei käsitle maa-ainese kaevandamisega seonduvat temaatikat.

Miks kava vaja?

Tuntumad RMK ülesanded hallatavatel metsamaadel on met­sa majandamine puidu saamiseks ning puhkevõimaluste loo­mine avalikuks kasutamiseks. Nende kõrval ka looduskaitse, jahindus, seente-marjade pakkumine, pärandkultuu­ri kaardistamine jms.

Planeeritavast kavast saab oma­moodi riigimetsa maakond­lik üldplaneering, millest hakkavad lähtuma kõik RMK tege­vus­valdkon­nad oma edasiste tegevuste plaanimisel.

Ent kuna riigimetskonnad sellises ulatuses – mets­konna piir jook­seb maakonna pii­ri mööda, väl­ja arvatud met­sa­rik­kal Pärnumaal ja Ida-Virumaal, kus maakonnas on metskondi kaks, ning Lääne-Virumaal, kus maakonnaga liitunud endi­se Lehtse valla terri­toorium jääb RMK Järvamaa mets­kon­na haldusalasse – kehtivad alates 2008. aastast, pole selliseid maakondlikke kavasid rii­gimetsas varem tehtud. Nüüd on selle järele vajadus.

RMK metskonna pikaajalise majandamise kava sisukord on üldjoontes järgmine.

Esmalt kirjeldame praegust situatsiooni – maakasutus, metsaressurss, metsamajandusliku tegevuse statistika, met­sade uuendamine, metsakaitse ja -parandus, puhkevõimalused, looduskaitse, pärandkul­tuur ja riigimetsi mõjutavad planeeringud. Nii saab ühtede kaante vahele kõik, mis Lääne-Virumaa metskonna hetkeseisu kirjeldab.

Kogutud info analüüsi ning huvigruppide (kohalikud elanikud ja ettevõtted, oma­va­lit­sused, ühiskondlikud or­gani­sat­sioo­nid) esitatud andmete põhjal kavanda­me prognoo­si ehk selle, milliseid muutusi maakasutuses ette näeme, kuidas ja kui palju plaanitakse lähikümnendil Lääne-Virumaal metsa raiuda, uuendada ja hool­dada, milliseid looduskaitse- ja metsaparandus­töid ette võetakse, kuidas on kavas arendada puhkemajandust ning jahivõimalusi.

Seega puudutab plaanitav kava nii seda inimest, kel­lele meeldib riigimetsas puhata ja sportida, kui ka seda, kellele töö riigimetsas leiva lauale toob.

Avalda arvamust

Et riigimetsadega seotud ootused saaksid parimal võimalikul viisil järgmiseks küm­nendiks üles tähendatud, kut­sub RMK kava koostamisel osalema.

Kohalikelt omavalitsustelt oleme palunud infot RMK hallatavate maade kasutust puudutavate üld- ja teemaplaneeringute koh­ta, ent kaasa on oodatud rää­kima ka tavakodanikud.

Lääne-Viru metskonna rii­gimet­sa pikaajalise kasutamise kava tööversiooni loodame kokku saada sügiseks.

Avalikud koosolekud toimu­vad septembris ja oktoobris. Kui aga sinul, hea lugeja, on juba praegu südamel teemad, mis puudutavad riigimetsa tule­vikku, anna teada RMK Lääne-Virumaa metskonnale aadressil Loobu küla, Kadrina vald, 45220 Lääne-Virumaa või  laane-virumaa@rmk.ee.

Facebook Twitter
Comments

Märksõnad

Tagasi üles