Tamsalu volikogu karistas vallavanemat tema kuupalga vähendamisega

Tamsalu vallavanem Toomas Uudebergi sõnul tuleb küll revisjonikomisjoni märkustesse tõsiselt suhtuda ning järeldused teha, kuid paljude punktide puhul on tegemist kirjapandud arvamusega. FOTO: Marianne Loorents

Tamsalu valla revisjonikomisjon avastas kontrollimisel puudusi kultuurimaja töös, samuti seda, et GPS-seadmete abil ei kontrollitud talihooldetööde mahtu.

Tamsalu vallavolikogu, mis viimatisel istungil revisjonikomisjoni akti kinnitas, karistas vallavanem Toomas Uudebergi kui vallavalitsuse ja selle allasutuste tegevuse eest vastutajat kuupalga vähendamisega kolmeks kuuks kümne protsendi võrra alates aprillist.

Tamsalu kultuurimaja puhul leidis revisjonikomisjon, et seal tehakse üritusi, mille jaoks ei ole valla raha kasutatud säästlikult, otstarbekalt ja sihipäraselt. Pidudel, kus pakutakse toitu, jooke, muusikalist meelelahutust, ei kata piletitulu korraldamiskulusid. Näiteks 2013. aasta  kultuurimaja sünnipäeva ning ühtlasi aasta lõpupeo kulud moodustasid 1598 eurot ja piletitulu oli 779 eurot. Seega kasutati vallaeelarvest konkreetse ürituse korraldamiseks 819 eurot, kuid sellele lisandub veel kulu kostüümide laenutamise ja majandussõitude eest.

Mullusel vabariigi aastapäevapeol oli ühel arvel kirjas, et ostetud on õlut ja snäkke.

 Selgus, et viimati nimetatu soetati ansamblile, kuna see ei olnud nõus muidu esinema tulema.

“Tamsalu kultuurimaja, nii nagu teised valla allasutused, teeb kulutusi Tamsalu vallavolikogu kinnitatud eelarve piires, mille täitmise eest vastutab allasutuse juhataja ja mida kontrollib vallavalitsuse finantsosakond. Revideeritud perioodil eelarve ülekulu Tamsalu kultuurimajas ei olnud,” on selgitanud vallavalitsus revisjonikomisjonile.

Revisjonikomisjoni aseesimees Andrus Freientahal ütles, et on arusaadav, kui omavalitsuse raha eest korraldatakse paar valla esindusüritust aastas, näiteks vabariigi aastapäev või Tamsalu päev, kuid muude pidude puhul on mõistlik, kui need end ära majandaksid.

Revisjonikomisjon leidis ka, et kultuurimajas on rikutud finantsdistsipliini ja tööaja arvestamise reegleid. Nimelt oli kultuurimaja juhataja mullu töölt eemal 4.–13. aprillini, kuigi tema graafikujärgne puhkus oli alles juunis.

Kultuurimaja juhataja tööaega arvestatakse summeeritult kvartali kaupa. Töölepingu sõlmimisel on vallavalitsus lähtunud asjaolust, et kultuurimaja juhataja töö on eripärane, sest eeldab töötamist ka puhkepäevadel ja õhtusel ajal. Et vältida lisatasu maksmise kohustust ja säästa valla eelarvelisi vahendeid, on lepitud kokku ületundide kompenseerimises lisapuhkepäevadega.

Tamsalu abivallavanem Riho Tell selgitas, et kultuurimaja juhataja esitas eelmise aasta alguses avalduse, milles palus kompenseerida läinud kvartali ületunnid, mida oli 137. Tell rahuldas avalduse ja kirjutas sellele resolutsiooni.

Samas jäi vastavasisuline käskkiri enne puhkusele minekut vormistamata.

Andrus Freienthali hinnangul ei ole mõeldav olukord, et keegi ei tea, kus kultuurimaja juhataja on, ja asja tuleks ajada korrektselt.

Volikogu kinnitatud revisjonikomisjoni aktis on kirjas veel, et vallavolikogule on teadlikult esitatud väärandmeid ringides osalejate arvu ning sündmustel osalejate arvu fikseerimiseks arengukavas. Revisjonikomisjoni aseesimehe Andrus Freienthali sõnul ei ole näiteks usuühendused, töötukassa harjutusgrupid ega pensionäride ühendus ringid. Ometi on need arvestatud kultuurimaja ringideks. Ka üritustel osalejate arvu on hinnatud umbkaudu, kuid kirja pandud konkreetselt. Revisjonikomisjoni hinnangul on seeläbi tahetud näidata tegevust suuremana.

Abivallavanem Riho Tell oli seisukohal, et väited sihilike valeandmete esitamise ja raha teadliku mittesihipärase kasutamise kohta ei vasta tõele. Ta selgitas, et andmeid esitades oli mõeldud kultuurimaja kasutajaid, ning kas usuühing on kirjas ringina või kuidagi teisiti, ei muuda asja sisuliselt.

Tamsalu kultuurimaja puhul selgus muu hulgas, et kuigi kultuurimaja juhatajaga seotud dokumente allkirjastab abivallavanem, töötab Tiia Uudeberg siiski abikaasast vallavanema Toomas Uudebergi otsealluvuses.

Seega peaks tööülesandeid vajadusel jagama ning nende täitmist kontrollima vallavanem, mis loob korruptsiooniohtliku olukorra.

Vallavanem Toomas Uudeberg ütles, et edaspidi langetatakse kultuurimaja juhatajasse puutuvaid otsuseid (näiteks töötasu ja hüvitiste määramine, puhkusele lubamine) vallavalitsuse kui kollegiaalse organi otsusega. Uudebergi sõnul on kavas ka, et kultuurimaja juhataja hakkab töökorralduslikult alluma abivallavanemale.

Tamsalu valla talihooldetööde kontrollimisel tuvastati, et kuigi 2013. ja 2014. aasta talvel nõuti masinates GPS-seadmeid, nende abil töömahtu ei hinnatud. Võrreldes kõigi teehooldajate töötunde selgus suur tundide mahu erinevus. Selle põhjal leidis komisjon, et hooajal 2013–2014 talihanketööde tegemise üle kontroll puudus ja esitatud töötundide maht on ebaproportsionaalne ja ebaratsionaalselt suur.

Tagasi üles
Back