Kullenga tuuliku tulevik on selgusetu

FOTO: Margus Ansu/Postimees

Maavanem ei nõustunud järelevalve käigus detailplaneeringus sisalduva Tamsalu valla üldplaneeringu muutmise ettepanekuga ning juhtis tähelepanu detailplaneeringu mitmele puudusele.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on Pärtli kinnistu jagamine ning ehitusõiguse määramine ühe tuulegeneraatori Vestas V-80 2,0 MV paigaldamiseks. Kullenga küla Pärtli kinnistu detailplaneering sisaldab Tamsalu valla üldplaneeringu muutmise ettepanekut.

Maavalitsuse tehtud järelevalve käigus selgus, et Pärtli kinnistu detailplaneeringu koosseisust puudub üldplaneeringu teksti ja jooniste vastava osa muudatuste ettepanek. Samuti puuduvad detailplaneeringu tekstiosast põhjendused planeeringulahenduse ning ka üldplaneeringu muutmise vajaduse kohta, mille tõttu pole selge, millist osa üldplaneeringust detailplaneering muudab.

Lääne-Viru maavalitsus on seisukohal, et detailplaneeringu aluseks saab olla Tamsalu valla territooriumi kohta koostatud tuuleenergeetikat käsitlev teemaplaneering. Lisaks tõi maavalitsus välja, et kuigi detailplaneering on kooskõlastatud kaitseministeeriumiga, ei ole seda kooskõlastatud siseministeeriumiga.

Planeerimisseadusest tulenevalt lahendab järelevalve käigus lahendamata jäänud eriarvamused planeeringu koostamist korraldava kohaliku omavalitsuse ja järelevalvet tegeva maavanema vahel siseministeerium.

Segadus tuulikutüübiga

Maavalitsuse ametnike hinnangul ei ole õige ka kooskõlastus kaitseministeeriumiga, sest detailplaneeringus kirjeldatud tuulikutüübil Vestas V-80 2,0 MV on tiiviku raadiuseks märgitud 39 meetrit, mis ületab kaitseministeeriumi lubatud tiiviku raadiuse 30 meetrit.

Kaitseministeeriumi infrastruktuuri osakonna spetsialisti Margus Saha sõnul on aga ameti jaoks oluline vaid see, et tuuliku kogukõrgus ei ületaks 133 meetrit. “Konkreetsed parameetrid, kui kõrge mast ja millise diameetriga tiivik, vaadatakse nagunii ehitusprojekti kooskõlastamisel uuesti üle,” lisas Margus Sahk.

Projekti arendaja, osaühingu Windpower Eesti juhatuse liikme Alan Senkeli sõnul ei ole praegu planeeringusse märgitud tuulik aga lõplik. Ta rõhutas, et mida enam planeeringu kehtestamine venib, seda tõenäolisemalt tuleb ehitusloa taotlemisel ka projekti tingimused uuesti üle vaadata.

Maavalitsuse järelevalve käigus toimunud osapoolte ärakuulamise ajal selgus ka, et kirjalikke vastuväiteid esitanud isikule ei jõudnud Tamsalu vallavalitsuse vastused kohale enne planeeringu avalikku arutelu, kuigi planeeringuseaduse järgi peab kohalik omavalitsus avaldama informatsiooni avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu tulemuste kohta vastavas ajalehes kahe nädala jooksul avaliku arutelu toimumise päevast arvates.

Vallavalitsus pole rahul

Tamsalu abivallavanema Riho Telli sõnul jäi vallavalitsus maavanema seisukohtade suhtes eriarvamusele ning saatis detailplaneeringu järelevalve tulemused edasi siseministeeriumile lahendamiseks.

Windpower Eesti juhatuse liikme Alan Senkeli sõnul on maavanema tehtud parandusettepanekud küll asjakohased, aga otseselt puuduste kohta käivateks neid nimetada ei saa. “Vallal ongi raske selliseid asju kiiresti ja korrektselt menetleda, kui eelnev kogemus puudub ja riiklikul tasandil ei ole otsustamine konkreetselt reguleeritud,” rääkis Senkel.

Projektile vastu olevate kohalike elanike volitatud esindaja Vello Ainsar jäi maavalitsuse hinnanguga Pärtli kinnistu detailplaneeringule rahule ning rõhutas taas, et kohalikud elanikud ei ole tuuleenergia vastu, kuid ei soovi tuulikut ennast elupiirkonnale nõnda lähedale.

Detailplaneering algatati Tamsalu vallavalitsuses 2008. aasta 5. veebruaril.

Tagasi üles