Maavalitsuste tegevuse lõpetav seadus jõuab valitsusse

Lääne-Viru maavalitsus.

FOTO: Mari Riina Rist

Maavalitsuste tegevuse lõpetav seaduseelnõu jõuab neljapäeval valitsuse ette.

Valitsus on otsustanud lõpetada maavalitsuste tegevuse 2018. aasta 1. jaanuarist. Eelnõuga antakse maavalitsuste ülesanded ministeeriumidele või nende valitsemisala asutustele, kohaliku omavalitsuse üksustele ning kohalikele omavalitsustele ühiseks täitmiseks. Ühistranspordi ja maakonna arendustegevuse ülesannete maavalitsustelt üleandmine on käsitletud kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse ja teiste haldusreformi elluviimisega seotud seaduste muutmise eelnõus. Maavalitsuse ja maavanema ülesanded sotsiaalhoolekande seaduses ja teistes vastava valdkonna seadustes muudetakse sotsiaalministeeriumi esitatava eraldi eelnõuga. Maavalitsuste ümberkorraldamine ei kaota maakondi kui haldusüksusi.

Maavalitsuste olulisemad ülesanded antakse üle ministeeriumidele. Haridus- ja teadusministeerium  saab endale õppeasutuste järelevalve ning hariduskorralduslikud ülesanded koos sihtasutusega Innove, samuti noorsootöö analüüsimise ja toetuste eraldamise ülesanne. Siseministeeriumi haldusalasse tulevad perekonnaseisutoimingute järelevalve ja perekonnaseisuametnike eksamid. Kultuuriministeeriumi roll on edaspidi maakonnaraamatukogude nimetamine ja järelevalve. Rahandusministeeriumi ülesanne on maakonnaplaneeringute koostamine ja järelevalve, regionaalarengu programmide koordineerimine, kohaliku omavalitsuse üksuste ühinemised ja asustusüksuste piiride muutmised, samuti omandireformialased ja maa hüpoteegipidaja ülesanded. Keskkonnaministeerium või puutumust omav ministeerium saab ülesandeks liikmeõiguste teostamise maaparandusühistutes, maa-amet maareformi ja maatoimingud, veterinaar- ja toiduamet karantiini kehtestamise ning riigi valimisteenistus valimiste korraldamise riigi tasemel.

Kohaliku omavalitsuse üksustele või neile ühiselt täitmiseks on perekonnaseisutoimingud, terviseedenduse, heaolu ja turvalisuse ülesanded, kultuurivaldkonna ülesanded, alaealiste õigusrikkujatega seotud ülesanded, valimiste korraldamine, saarevahi ametisse nimetamine ning avalikust huvist tuleneva kitsendusega maatulundusmaa omandamise loamenetlus.

Eelnõu kohaselt nõustab rahandusministeerium kohaliku omavalitsuse üksusi ning justiitsministeerium teostab järelevalvet kohaliku omavalitsuse üksuste haldusaktide õiguspärasuse üle. Eelnõu näeb ette, et kui seaduses on nii sätestatud, siis võib justiitsministeeriumi asemel teostada järelevalvet ministeerium või tema valitsemisala asutus tema valdkonda kuuluva kohaliku omavalitsuse üksuste haldusaktide õiguspärasuse üle.

Maavalitsuste lõpetamisega kaasnevad ühekordsed kulud ligikaudu 1,9 miljonit eurot. Maavalitsuste reformist tulenev iga-aastane kulude kokkuhoid on rahandusministeeriumi esialgsetel hinnangutel umbes 1,5 miljonit eurot.

Seaduse üldine jõustumise aeg on 2018. aasta 1. jaanuar.

Tagasi üles