Andrei Saitšuk: Kuidas saada ravikindlustust?

Andrei Saitšuk.

FOTO: Lauri Kulpsoo

Haigekassa maksab rahalisi hüvitisi ja tasub ravikulud nende inimeste eest, kellel on kehtiv ravikindlustus. Kui olete aga kindlustuseta, on hea teada, kuidas  kindlustust taotleda.


Kuni 19aastaseks saamiseni on kõik lapsed kindlustatud. Pärast gümnaasiumi lõpetamist jätkub kindlustus veel kolm kuud.

Kui jätkatakse õppimist Eestis või välismaal kutse- või ülikoolis, tagab riik õppijale nominaalajaks ka ravikindlustuse. Välimaal õppides tuleb kindlustuse saamiseks esitada haigekassale õppimist tõendav dokument. Ajateenistuse perioodil on samuti ravikindlustuse kaitse riigi kaudu garanteeritud.

Lisaks neile on kindlustatud rasedad, kes on esitanud haigekassale tõendi raseduse kohta. Kindlustus on ka ühel alla kolmeaastast last kasvatavatest vanematest, kellele sotsiaalkindlustusamet maksab vanemahüvitist või lapsehooldustasu. Sotsiaalkindlustusameti kaudu on kindlustatud ka töövõimetuspensionärid ja vanaduspensionärid.

Tööleasumisel pikemaks perioodiks kui kuu, kehtib kindlustus tööandja kaudu. Vajalikud andmed esitab haigekassale tööandja. Kui õppimine või tööleasumine ei ole võimalik, saab pöörduda töötukassasse.

Töötukassa kaudu tekib õigus ravikindlustusele töötuskindlustushüvitise saajatel (päevast, mil tekib õigus hüvitisele), töötutoetust saavatel inimestel (päevast, mil tekib õigus hüvitisele), töötutel, kes ei saa töötutoetust (töötuna arveloleku 31 päeval), töötutel, kes osalevad tööpraktikal, tööharjutuses või vähemalt 80 tundi kestval tööturukoolitusel ning ei saa töötutoetust (osalemise esimesel päeval), mittetöötavatel isikutel, kes on osalenud tuumakatastroofi tagajärgede likvideerimisel (avalduse esitamise päeval).

Oluline on teada, et töötuna arveloleku ajal peab isik täitma töötukassa poolt määratud kohustusi (otsima aktiivselt tööd, pöörduma määratud ajal vastuvõtule jne).

Ravikindlustus kehtib perioodil, mil töötukassas arveloleku tingimused on täidetud.

Inimene ei pea töötu ravikindlustuse saamiseks haigekassale dokumente esitama.

Andmed kindlustuse alustamiseks, lõpetamiseks ja peatamiseks esitab Eesti Töötukassa ning kindlustus tekib ravikindlustuse andmekogusse kande tegemise päevast.

Kui töötukassas arveloleku periood on lõppenud, kehtib ravikindlustus veel ühe kuu. Erandiks on töötuskindlustushüvitise saajad, kelle ravikindlustus lõpeb kahe kuu möödumisel.

Juhul kui te siiski ei kuulu ühessegi kindlustatud isikute gruppi, annab ravikindlustuse seadus võimaluse sõlmida haigekassaga nn vabatahtlik kindlustusleping, mille alusel võrdsustatakse teid ravikindlustuse seaduse alusel kindlustatud isikuga. Leping sõlmitakse vähemalt üheks aastaks ning haigekassale tasutakse kindlustusmakseid.
Lähemalt saab ravikindlustuse kõikidest võimalustest lugeda haigekassa kodulehelt www.haigekassa.ee.

Ravikindlustuse kehtivust tasub kontrollida riigiportaalist www.eesti.ee või haigekassa infotelefonil.

Tagasi üles