Valimised Haljala ja Vihula vallas

Haljala vapp.

FOTO: Internet

Valimisliit Plaan A

Valimisliit Plaan A

FOTO: logo

Valimisliitu Plaan A on koondunud inimesed, kellele meie elukeskkond ja kogukonnaelu kõige enam korda lähevad. Pärast 15. oktoobrit ei ole enam endisi valdu, on vaid üks uus Haljala vald.

Me peame oma väljakutseks ja peamiseks eesmärgiks ühinenud vallas ühtse identiteedi tekitamist. Ainult sellisel moel saame ka võimalikult kiiresti keskenduda meile kõigile olulistele küsimustele.

Innustame valla inimesi looma oma paikkondlikud külakogud. Igas suuremas külas oma, väiksematele küladele ühine piirkondlik külakogu. Külakogud peavad saama valla toimimise ja sisemise koostöö lahutamatuks osaks.

Avalikustame vallale kuuluva varaga seotud tehingud. Need peavad olema avalikud ja nende sisu ning otstarbekus peavad olema selged, arusaadavad ja valla arengule soodsad. Loome kaasava eelarve uue nüüdisaegse keskkonna – e-külaeelarve.

Kõigil vallakodanikel peab olema õigus ja võimalus kaasa rääkida nii kohaliku elu küsimustes kui ka ülevallaliste investeeringute üle otsustamisel. Meie uues ühinenud vallas ei tohi olla kõrvalisi paiku ning kõikide külade ja piirkondade inimesed peavad olema kaasatud otsustusprotsessidesse.

Korraldame ühendvalla hariduselu selliselt, et ühtki praegust kooli ei peaks sulgema. Noored pered ei pea oma elukohta vahetama hariduselu halva korralduse või hariduskulude ebamõistliku optimeerimise tõttu. Meie valla koolid olgu isiksuse arendajad individuaalse õpetamise ja lähenemise kaudu. Haridusrahastust tuleb targalt ja efektiivselt kasutada.

Volikoguesimehe kandidaat on Vello Väinsalu, pikaajalise kogemusega nii ettevõtja- kui ka omavalitsustöös, pidanud seda ametit ka Vihula vallavolikogu esimehena. Vallavanema kandidaat on Tiit Toming, Haljala valla volikogu liikme suure kogemusega, kuid ka kogemustega ettevõtlusest ja kogukonnaelu korraldamisest.

Valimisliit Maheda

Maheda valimisliit on kohalikes küsimustes kaasa mõelnud ja otsustamise juures olnud alates aastast 1999. Tugev toetus valimistel ja vastutustundlik valijate esindamine on tõestus sellest, et päevapoliitikast sõltumatut jõudu on väga vaja. Soovime stabiilset, läbipaistvat ja ausat valitsemisstiili jätkata ka uue ühendvalla juhtimisel.

Seadusega kohalikule omavalitsusele pandud kohustuste täitmise toetamiseks ja täiendamiseks peame vajalikuks uue ühendvalla efektiivse asutuste ja ametnike struktuuri loomist ja võimekate inimeste värbamist, parandades samas avalike teenuste kvaliteeti. Samuti on meie motoks ühinevate valdade parima praktika rakendamine ühises vallas.

Võtame eesmärgiks minna uue koolikompleksi ehitusega lõpuni, luua parimad võimalikud tingimused õpetajatele ja õpilastele kvaliteetse lasteaia- ja koolihariduse andmiseks ja omandamiseks, kaasata külavanemad otsustusprotsessi kohalike eestkõnelejatena.

Meile on oluline parandada keskustest kaugemale jäävate vallateede seisukorda ja arendada kergliiklusteede võrku, luua tingimused kohaliku elamufondi uuendamiseks, arendada kodanikega kontakti hoidmiseks ja nende vallas toimuvaga kursis hoidmiseks operatiivselt uuenevat kodulehte, märgata ja tunnustada kohalikke ettevõtjaid.

Küsimuste ja täpsustuste tarvis võib igalt meie kandidaadilt nööbist kinni võtta ja selgitusi nõuda.

Maheda valimisliidu eestvedaja ja volikoguesimehe kandidaat on jätkuvalt kaheksa aastat Haljalas seda ametit edukalt pidanud Margus Punane.

Vallavanema kandidaat on Meelis Kuzma, keda valija on enamasti harjunud leidma kandidaatide nimekirja lõpust. Sel korral on ta meeskonnarivis, kandmaks vallajuhtimise vastutust, milleks vajalikud omadused on Meelisel olemas.

Meelis Kuzma on saanud hariduse avaliku halduse erialal, lisaks kogemuse vallavalitsuse liikmena. Mitmes tööstusettevõttes töötamisest teab ta hästi efektiivse juhtimise põhimõtteid, samas on olemas tundlik sotsiaalne närv.

EKRE

EKRE

FOTO: logo

Lõpetame äraostetavuse ja ülereguleerimise, korruptsiooni ja raiskamise. Keeldume kvoodipagulaste paigutamisest omavalitsuse elamispindadele. Me ei luba suruda koolidesse ega lasteaedadesse sooneutraalsust, homopropagandat või muid eestlaste elujõudu pärssivaid äärmusideoloogiaid.Oleme vastu praegusele Käsmu uue sadama kavale. Sadam peab teenima ennekõike kohalikku rahvast ning olema mõistlikes mõõtmetes. Sadamakohad pole ärastamiseks, vaid teenigu ühishuve.

Toetame noori peresid ja laste kasvatamist. Tõstame sünnitoetuse 1000 euroni ja anname lasterikastele peredele soodsalt elamuehitusmaad. Kompenseerime sooviavalduse alusel kuni 100% ulatuses laste füüsilist tervist tugevdavaid huviringe. Toetame pensionäridel, lasterikastel peredel ja vähekindlustatutel küttekollete renoveerimist. Tõstame vabatahtlike päästjate ja abipolitseinike tegevustoetusi.

Korraldame teede korrashoiu igal aastaajal. Toetame talunikke, väikeettevõtjaid ja rannakalureid. Piirame maa ja metsa müüki välismaalastele. Kaitseme rannarahva ja kalurite huve väikesadamate arendamisel.

Toetame kohalikku algatust, vabatahtlikku tegevust ja seltsiliikumist ning kultuuripärandi säilitamise ja propageerimisega seotud ettevõtmisi. Hoiame Lahemaa unikaalset pärandkultuuri ja oleme sellega eeskujuks kogu Eestile. Rakendame kohalikke rahvahääletusi-rahvaküsitlusi.

Vallavanema kandidaat Leo Bergström on praeguse Vihula valla Palmse küla elanik. Ta töötab juba 23 aastat riigiametnikuna keskkonna ja kalanduse alal. Olles samal ajal ka rannakalur, on ta hästi kursis kohaliku elu ja kohalike inimeste probleemidega.

Nähes tühjenevaid külasid, virelevaid külapoode, raskustes väikeettevõtjaid, lokkavat bürokraatiat, eurorahade ­kantimist ning korruptsiooni, liitus ta Eesti Konservatiivse Rahvaerakonnaga ning kandideerib kohalikel valimistel.

Keskerakond

Keskerakond

FOTO: logo

Valla kõige suurem väärtus on seal elavad inimesed, meie elanikud. Omavalitsuse ülesanne on korraldada kohalikku elu nii, et vallaelanikud oleksid rahul.

Selleks peame esmatähtsaks elukaare teenuste kättesaadavuse tagamist: lasteaed, haridus, vaba aeg, tervishoid ja sotsiaalteenused. Nende teenuste tase ja kättesaadavus määrab valla jätkusuutlikkuse, mõjutades inimeste elukohavalikuid.

Oluline on, et teenused oleksid kättesaadavad võimalikult elukoha lähedal. Näiteks on Haljala perearstikeskuse jätkamine praeguses asukohas mõistlik. Kõiki huvihariduse võimalusi ei ole võimalik aga oma vallas pakkuda ning sellisel juhul tuleks nende teenuste kättesaadavuse suurendamiseks lastevanemaid rahaliselt aidata.

Kõik need teenused tuleb tagada olemasoleva eelarve tingimustes, valda mõistlikult majandades ja tasakaalukalt juhtides. Juhtimistaseme parandamist alustame juhtimiskultuuri muutmisest ja seda eelkõige vallavolikogu tasemelt – kodanikuühiskonnale ei saa olla omane kummitempli rollis vallavolikogu ega see, et vallavalitsuse otsused vormistatakse tagatubades.

Vallavolikogu valib vallavanema. Vallavanemast ja tema juhitud valitsusest sõltub, kui palju ja kui sisuliselt suheldakse ettevõtjate ja külaseltsidega, vabatahtlike päästjate ja õpilaskogudega, MTÜ-de ja kogudustega, rahvatantsijate ja kalurite ühingutega. Ei ole võimalik kavandada mõistlikke tegevusi, kui ei ole suhtlust ja tagasisidet laial kandepinnal.

Kuigi see on iga kodaniku põhiseaduslik õigus, ei tohiks valla asutuste juhid olla tegevad poliitikas. Volikogu töö- ja otsustusprotsesside paremaks jälgimiseks peame vajalikuks teha volikogu istungid reaalajas jälgitavaks.

Reformierakond

Reformierakond

FOTO: logo

Reformierakonna valimisnimekiri ühendab endas eri sihtrühmi ja tegevusvaldkondi esindavaid valla eri piirkondade kodanikke. Soovime jätkata Haljala valla arendamist valgustatud, turvalise, kauni ja peresõbraliku elukeskkonnaga omavalitsuseks. Tugev Haljala vald on loodussõbralik omavalitsus, kus toetatakse külakogukondade panust elukeskkonna korraldamisel, soodustatakse ettevõtluskeskkonna arengut ning tehakse koostööd Lahemaa rahvuspargi ja RMK-ga looduse, maastike ja kultuuripärandi kaitsmisel ning tutvustamisel.

Valla juhtimine on avatud, efektiivne ja kaasav. Soodustame ettevõtluskeskkonna arengut seniste töökohtade säilitamisel ja uute töökohtade loomisel. Väärtustame kodulähedase ja tugeva põhihariduse andmist Võsul ja Haljalas, ehitame tänapäevase õpikeskkonnaga koolihoone ja võimla Haljalasse ning korrastame koolide staadionid.

Tagame igale vallas registreeritud lapsele koha piirkondlikus lasteaias ja võimaldame tasuta toitlustamise kõigile valla lasteaialastele ja kooliõpilastele. Suurendame veelgi vahendeid valla haljastusele ja heakorrale. Kaalume tasuta jäätmevedu kõigile vallaelanikele, paigaldame pakendijääkide kogumiseks suurematesse küladesse vastavad pakendikonteinerid. Toetame abipolitseinike arvu suurendamist ja tegevust turvalisuse saavutamisel.

Jätkame valgustuspunktide rajamist seni veel valgustamata tiheasustusega piirkondadesse ja seniste valgustuspunktide nüüdisajastamist. Laiendame turvakaamerate võrgustikku.

Tagame talvise teehoolduse ja suvise tolmutõrje, tõhustame liiklusohutust, parkimiskorraldust ja korrastame parkimisalad.

Seisame paindliku ja mugava transpordiühenduse eest. Arendame sotsiaalteenuseid ja tagame vajaduspõhiste toetuste jõudmise abivajajateni.

Reformierakonna vallavanema kandidaat on Leo Aadel, kes viimased kaheksa aastat on olnud Haljala vallavanem.

 

IRL

IRL

FOTO: logo

Haljala valla kandidaadid IRL-is on tublid, aktiivsed ja arengule orienteeritud valla inimesed, kes soovivad anda oma panuse uue valla hüvanguks.

Valdade ühinemine on andnud suure eelise, see võimaldab korraga rohkem inimeste jaoks ära teha. Üks peamine eesmärk on toetada kaasavat valla juhtimist. Uues suures vallas ja uues muutunud olukorras on oluline kaasata eri kogukondade esindajad arengu ja investeeringute kavandamisse, arvestades ka äärealade maksumaksjate soovidega.

Vald peab saama ettevõtjale heaks partneriks, leidma võimalused bürokraatia vähendamiseks ja menetlusaegade lühendamiseks, tunnustama ning abistama ettevõtjaid nii nõu kui ka jõuga, toetama valdkonna ettevõtjate omavahelist võrgustamist, ühisturundust ja seeläbi uutele turgudele liikumist.

Toetame ettevõtlusõppe viimist koolidesse. Majanduskasv saab toimuda vaid ettevõtlike inimeste kaudu. Algus selleks tuleb luua juba koolis ja lasteaias. Peame oluliseks huvihariduse kvaliteedi tõstmist ja mitmekesistamist koolides. Kvaliteedi tõusuks on tarvis koolitada ringijuhendajaid ja vahetada kogemusi.

Kestev probleem on olnud teedehooldus ja -remont, tänavavalgustuse nappus või puudumine. Sotsiaaltöö valdkonnas on oluline pöörata suuremat tähelepanu sotsiaal­töötaja(te) suhtlemisele abivajajatega.

Volikoguesimehe kandidaat Anneli Alemaa kandideeris Vihula vallas esimest korda 2009. aastal. Hetkel töötab ta Võsu raamatukogu direktorina.

Vallavanema kandidaat Tea Treufeldt on lõpetanud Tallinna tehnikaülikooli ja läbinud magistriprogrammi Tartu ülikoolis. Ta on osalenud Vihula valla volikogus aastail 2013–2014 ja juhtinud majanduskomisjoni tööd.

Valimisliit Vaba Vallakodanik

Valimisliit loodi neli aastat tagasi. Tasakaaluka juhtimise tulemusena püsisid esimest korda Vihula vallavanem ja vallavolikogu esimees ametis terve valimisperioodi ning see tagas valla stabiilse arengu.

Meie liikmeskond on täienenud tegusate inimestega. Ka uuel valimisperioodil soovime panustada ühisvalla järjepidevasse arengusse. Eeldame, et valulisi probleeme ei teki ja uus volikogu saavutab kiirelt koosmeele ning asub ühendvalla heaolu nimel tegutsema. Meie sihiks on panna alus Eesti parimale vallale.

Otsuste tegemisel peame jätkuvalt tähtsaks kogukonna arvamust. Igasse külasse külavanem kui küla eestvedaja ja käepikendus. Nii toome küla lähemale valla juhtimisele ja otsustusprotsessile Peame võimalikuks, et Haljalas on taas gümnaasium. Sellise tulevikuvaate eelduseks on heatasemelise alus- ja põhihariduse olemasolu. Meie valla lastele peab jätkuma lasteaiakohti ja nende toit lasteaias olgu tasuta. Ranitsatoetus 1.–3. klassi õpilastele.

Tervishoid ja sotsiaaltöö. Tõstes sotsiaaltöö võimekust loome eakatele võimaluse oma kodus väärikalt vananeda. Soovime perearstikeskustele rajada kaasaegsed ruumid.

Teenused ja teed. Vähendame vee hinda vähemalt 15%. Jätkame vee- ja kanalisatsiooniprojektidega. Jätkame tänavavalgustuse nüüdisajastamist ning muudame kruusateed tolmuvabaks. Toetame uute ühistranspordiühenduste loomist. Simona sild kaherealiseks.

Turvalisus. Toetame vabatahtlike päästjate, merepääste ja abipolitseinike tegevust. Lisame tõmbekeskustesse turvakaameraid.

Merevald. Jätkame merekultuuri edendamist. Hoiame korras kaunid supelrannad. Kaptenite küla Käsmu, kalurite küla Karepa ja vallakeskus Võsu peavad saama väärilise sadama.

Vaba aeg. Meie vaba aeg peab olema võimalusterikas. Valla spordiasutuste kasutus ja huviringides osalemine on vallarahvale tasuta.

Volikoguesimehe kandidaadid on Merli Tammi-Jõeveer, Virge Ong, Tiit Pajuste ja Aide Veinjärv, vallavanema kandidaat Annes Naan.

    Tagasi üles