Valimised Tapa vallas

IRL

FOTO: logo

Valimised Tapa vallas.

IRL

IRL

FOTO: logo

Tunnustame perekonda ja pereväärtusi. Väärtustame suurperesid ja aitame märgata abivajajaid (nõustamine ja sihtotstarbeline abi).

Viime keelekümbluse koolieelsetesse lasteasutustesse. Tagame igale valla õpilasele tema soovi korral kodukohas gümnaasiumihariduse. Toetame ja arendame tugispetsialistide võrgustiku tööd. Aitame kaasa uute töökohtade tekkimisele, teeme aktiivset koostööd valla ettevõtete ja uute ettevõtjatega.

Liitume projektiga “Viimane miil”, tagame Tapa vallas kiire internetiühenduse. Lisame Tapa ja Tamsalu tööstusparkidele investeeringuid taristu valmis ehitamiseks. Toetame aktiivselt korteriühistute tegevust, et saada nüüdisaegne elukeskkond paljudele valla elanikele.

Vajame Tapale tsiviilkaitseobjekti, mis oleks rahu ajal kasutatav näiteks maaaluse autoparklana.

Aitame kaardistada tulekolded ja muudame need elamutes koostöös päästeametiga ohutuks.

Koostöös Kadrina vallaga rajame Tapale kergliiklustee alates Valgejõe tänavast kuni Imastu ristini Loobu maanteel.

Rajame Tapale jalakäijatele kõnniteed. Jätame Valgejõe saare valla omandisse, loome saarele avaliku supluskoha. Arendame oma valla ujulat Tamsalus ja looduslikke supluskohti valla piires.

Rajame valla eri paigus kunstmuruga spordi miniareenid (nn puurid) pallimängude harrastamiseks. Ohutustame ja kaitseme edasise lagunemise eest ajalooliste hoonete varemeid, nagu Tapa linna vana algkoolihoone ja Tamsalu mõisa moonakate maja. Rajame katusega varustatud skate-pargid.

Uurime võimalusi juhtida sademeveed Tapa lõunapiirkonnast Rauakõrve ojja. Korraldame Tapa vana kalmistu regulaarse hoolduse. Sealses mullas puhkavad Eesti vabadussõjas langenud, Tapa esimene linnapea ja paljud lugupeetud kodanikud.

Hooldame Tamsalus järjepidevalt 100 tamme parki ja muudame selle atraktiivseks. Hooldame järjepidevalt Jäneda mõisa ümbrust ja toetame selle piirkonna arengut. Tagame Tapa linna staadioni regulaarse hoolduse. Paigaldame suunavad viidad Männikumäe ja Tamsalu spordiradadele. Toetame korteriühistute algatust koostööks linnaruumi kaunimaks muutmisel.

EKRE

EKRE

FOTO: logo

Meil on valida, kas lasteaias ja koolis tehakse üha aktiivsemalt homopropagandat või tõmbab keegi pidurit. Meil on valida, kas toetada oma kaasmaalastest hädalisi või maksta kinni kvoodipagulaste luksuslik elu.

Tapa vallas seisame liitunud omavalitsuste tasakaalustatud arengu ning võrdse kohtlemise eest. Elu ei tohi koonduda ainult linnadesse või suurematesse keskustesse, korras tuleb hoida ka külad, väikesed kohalikud teed, rahvamajad ning noorte- ja eakate keskused. Toetame kortermajade renoveerimist nii linnades kui ka väiksemates kohtades, samuti kohalike katlamajade rajamist.

Pühime minema nõukoguliku luitumise jäljed. Toetame majade värvimist valla rahaga, pöörates erilist tähelepanu ajaloolistele puithoonetele. Tapa raudteejaam särama! Taastame ajaloolise raudteejaama kui mitmekesiste teenuste pakkuja, mis aitab meeles pidada linna väärikat ajalugu. Teeme sinna linna toel restorani ja kontserdipaiga ning soomusrongirügemendi muuseumitoa. Raudteejaama vanasse veetorni rajame vaateplatvormi ja kohviku, milleks kaasame ka riigi raha.

Väärtustame rohkem ajalugu ja pärimuskultuuri. Viime ellu külade, alevike ja linnade koduloo digiteerimise projekte. Kord majja! Aitab libedatest teedest ja koristamata lumest – paneme valla järelevalveametnikud paremini tööle.

Teeme 1. jalaväebrigaadiga igakülgset koostööd. Teeme Tapa gümnaasiumist riigikaitselise süvaõppega kooli.

Tõstame isamaalise kasvatusse au sisse. Iga kooli juurde kodutütarde-noorkotkaste rühm. Teeme tihedat koostööd Kaitseliidu, vabatahtlike päästjate ja abipolitseinikega, et tagada linna turvalisus ning kodanike koolitamine kriisiolukordadeks.

EKRE nimekirja esinumber Aigar Põder on reservkapten, kes asus kaitseväge üles ehitama juba selle algusaastatel. Praegu on ta tegev ettevõtjana.

Reformierakond

Reformierakond

FOTO: logo

Tapa ja Tamsalu sujuv ühendamine ja edukas juhtimine julgustab jätkama. Ühinenud Tapa valla volikogu esimehe kandidaat on praegune volikogu esimees Reigo Tamm ja vallavanema kandidaadiks Tamsalus vallavanema ametis olev Riho Tell.

Piirkonna kampaaniasõnum sügisestel valimistel on “Tugev Tapa vald”. Tugev Tapa vald tähendab meile eelkõige areneva elu- ja ettevõtluskeskkonnaga kvaliteetse haridusbaasi ning aktiivse kultuurieluga turvalist ühtset valda. Oluliseks eesmärgiks on Tapa ja Tamsalu sisuline ühendamine ja üheks kogukonnaks kujundamine.

Tapa piirkonna tugevasse meeskonda kuulub seekord 34 tublit ja töökat liiget eri eluvaldkondadest. Nimekirjas on ettevõtjaid, haridustöötajaid, kultuuritöötajaid, ühistujuhte, õpilasi jt. Lisaks nii mõnigi kandidaat, kes juba panustab Tapa ja Tamsalu valla juhtimisse: mitmed Tamsalu volikoguliikmed, abivallavanem Annika Kapp, vallavanem Riho Tell, Tamsalu volikogu endine esimees ja praegune Tapa abivallavanem Andrus Freienthal.

Tapalt on nimekirjas vallavalitsuse liige ja Lehtse keskusehoone haldusjuht Tiina Talvik, volikogu liige ja Tapa vene põhikooli direktor Naima Sild. Meeskonna eesotsas on Reigo Tamm, Tapa vallavolikogu esimees ja rahvusooper Estonia solist.

Tamsalu ja Tapa valla ühinemist vedades suutsime jõuda positiivse lahenduseni ja saime valmis mõistliku ühinemislepingu. Nüüd on vaja vald ühendada ka sisuliselt. Järgmise nelja aastaga laotakse alus täiesti uuele vallale ja ajajärgule. Ees on ootamas olulised ja rasked otsused, mis tuleb vastu võtta kiiresti pärast valimisi, sisseelamiseks ja õppimiseks aega ei ole. See, kas kahe valla liitmisest tekkivat potentsiaali suudetakse ka rakendada, sõltubki järgmiste otsustajate tarkusest.

Keskerakond

Keskerakond

FOTO: logo

Erinevalt meie poliitilistest konkurentidest sündis Tapa keskerakonna valimisprogramm koostöös tavaliste vallainimestega, kellega suhtlesime vahetult erakonna telgikampaania käigus. Augusti alguseks kogusime sel viisil kokku 228 ideed, millest kõige populaarsemad lisasime keskerakonna valimislubaduste nimekirja.

Valimisprogrammi koostamisel eelistasime laialivalguvusele lihtsat konkreetset sõnastust. Soovisime läheneda individuaalselt, et iga sihtrühm – pensionärid, ettevõtjad, noorukid – leiaks kergelt üles ettepanekud, mis just teda puudutavad. Programmist võib esile tuua vähemalt kaks murrangulist ja originaalset ideed, mille elluviimine parandab märgatavalt iga vallaelaniku elu. Esiteks tahame parandada arstiabi kättesaadavust ja lubame selleks maksta kahele alustavale perearstile viie aasta jooksul 1000 euro suurust toetust. Kuigi arstiabi kvaliteedi ja arsti juurde pääsemise eest hoolitsemine on riigi kohus, ei saa meie jääda pelgalt kõrvaltvaatajaiks. Teiseks tahame kehtestada paljudes teistes Euroopa riikides kasutust leidnud sotsiaalsed tariifid, mis on kergenduseks vähekindlustatud peredele, aidates neid igapäevase eluga paremini toime tulla.

Väga julge ja oluline algatus on ehitada Tapale saunaga ujula, mille teeb eriliseks nimekirja esinumbri Maksim Butšenkovi võetud isiklik vastutus idee elluviimise eest. Esimese juhtumina Eesti poliitikas on Maksim Butšenkov sõlminud oma toetajatega leppe, millega kohustub lubaduse täitmata jätmisel loobuma kõigist poliitilistest ametitest ja hüvitistest Tapa vallas.

Programm ilma seda ellu viivate inimesteta on lihtsalt paber.

Võime kinnitada, et meie meeskonnas on palju kogemust, noorust ja kompetentsi.

Eestimaa Ühendatud Vasakpartei

Eestimaa Ühendatud Vasakpartei.

FOTO: logo

Kodanluse taaskehtestamine Eestis on toonud Eesti rahvale enneolematuid kannatusi ja vaesust. Ja ainult 6% on ülirikkaid, kelle käes on 97% kogu varandusest, sest nemad on röövinud kogu Nõukogude Liidu pärandvaranduse, raudteed, tehased, ettevõtted, Nõukogude Liidu sõjaväebaasid ja maad ning metsad.

Eesti riik pole 27 aasta jooksul saavutanud ENSV tootmise taset. Riiklik elamuehitus on nulli lähedal. Kõik nõukogude pärandettevõtted on ära varastatud ja lammutatud.

Pooled raudteed on üles võetud ja raudteetransiit on

10% ringis. Tellise-, ekskavaatori-, elektrotehnilised, Flora keemiatehased on hävitatud, tootmine praktiliselt Eestis puudub. Piima- ja seakarjad on vähenenud üle 10%.

Käib pidev metsade ja maade hävitamine võõrmilitaristide tarbeks. Töölisklassi asemel on lauljate, näitlejate, väitlejate, militaristide klassid.

Kultuuri asemele on tekkinud kultuuritus, telesaated on saatejuhtide eneseimetluseks!

EÜVP peab vajalikuks omavalitsuste abi pensionäride korteriühistutele fassaadide, juurdesõiduteede/tänavate remondil ja parkimisplatside ehitamisel. Tühistada maamaks ja parkimistasud, sest maa kuulub rahvale. Röövkapitalismi tingimustes peab EÜVP vajalikuks, et omavalitsused ja riik toetaks vähekindlustatuid: tühistaks nende tulu- ja aktsiisimaksu, kommunaalmaksed, toasooja- ja elektrimaksu. Kindlustaks tasuta prügiveoga.

EÜVP soovib kehtestada 30-tunnise töönädala. Kehtestada kõigile maksuvaba kodanikupalk 600 eurot kuus ja tõsta maksuvaba miinimumpalk 600 euroni kuus. Tasuta lastetoit lasteaedades, üldharidus- ja kutsekoolides. Tasuta ühistransport kõigis maakondades. Taastada matusetoetus. Kodakondsus kõigile halli passi valdajatele. Loobuda  NATO vägede toomisest Eestisse. Tapa OV peab NATO baasidelt Tapal nõudma soliidset kahjutasude hüvitamist (looduse, teede/tänavate, metsade eest), loodus- ja maamaksu. Võõrvägede isikkoosseis peab maksma valla kassasse kõiki kodanikele kehtestatud makse. Kaitsekulutusi ei tohi tõsta kahest protsendist kõrgemale.

Valimisliit Koostöö

Valimisliit Koostöö.

FOTO: logo

Valimisliit Koostöö koondab Tamsalu ja Tapa valla aktiivseid inimesi, kellel on head ideed ja tahe vallaelu paremaks muuta. Me teame, milline on elu maal ja linnas. Meie seas on kogemustega juhid, kes oskavad lahendada probleeme ja kasutada ära uusi võimalusi.

Üksikute objektide korda tegemise kõrval tuleb hoopis enam keskenduda pikaajaliste arenguprotsesside käivitamisele ja juhtimisele. Volikogul peab olema selles juhtiv ning vallavalitsusel peremehetundest kantud korraldav roll. Valime parima võimaliku vallavanema avaliku konkursiga. Kaasame linna- ja külakogukonna vallaelu juhtimisse.

Vallajuhid ei pea loorbereid lõikama mitte trotuaaride ja muruplatside avamisega, vaid neilt tuleb nõuda keskendumist põhilisele. Kõige olulisem probleem on rahvastikukadu vallas. Nelja viimase aastaga on Tapa vallas elanike arv vähenenud üle 7% ehk peaaegu kolm korda kiiremini kui maakonnas tervikuna. Tamsalu ja Tapa palgatöötaja teenib iga kuu Tallinna töötajast 250 eurot vähem. Valimisliit Koostöö püstitab eesmärgi, et 2021. aastal peab Tapa valla püsielanikkond olema suurem kui 2017. aastal. Elanike tööhõive ja sissetulekute suurendamine peab olema valla prioriteediks! Tapa vallaelanikele tuleb võimaldada juurdepääs kõrgepalgalistele ametikohtadele. Paneme Tamsalu ja Tapa tööstuspargid lõpuks käima.

Me ei tea mitte kedagi, kes oleks vallast lahkunud kõrgeks kasvanud puude tõttu linnapargis, küll aga madalate palkade ja puudulike tugiteenuste pärast. Tapa vallaelanikele tuleb tagada Tallinnaga sarnaste teenuste kättesaadavus. Teeme Tapa vaksali korda! Tamsalu kultuurimajast saab valla keskne kultuuritempel ja Tapa kultuurikoda saab uue kvaliteedi. Lööme särama Porkuni ja Jäneda turismipärlid.

Uus vald on vaja korralikult tööle rakendada ning saavutada haldusreformiga lubatud eesmärgid.

Valimisliit Valgejõgi

Valimisliit Valgejõgi

FOTO: logo

Valimisliit Valgejõgi on tegutsenud ja toiminud juba kaheksa aastat. Selle aja jooksul on Tapa vallas nii mõndagi saanud harjumuspäraseks. Muu hulgas ka igaaastased miljonitesse küündivad investeeringud. Igal aastal on neid olnud keskmiselt 2,4 miljoni euro jagu, mis on leidnud paigutuse valla erinevatesse paikadesse.

Sellises mahus investeeringud ei olnud paikkonnas kümmekond aastat sugugi tavapärased. Tapa vald on viimastel aastatel palju muutunud nii oma välisilmelt kui ka kuvandilt. Tõsi, kõik ei ole pelgalt seniste vallajuhtide töö tulemus, vaid oma abikäe on ulatanud meile riik kaitseväe ja kaitseministeeriumi näol.

Senine koostöö on olnud suurepärane, meie ettevõtlus ja elamumajandus on saanud tuule tiibadesse, uue hingamise on saanud meie kaugküttesüsteem ja korda nii mõnigi tänav.

Tapa valla keskuse arenemine on toonud taas elu küladesse ja majadesse, mis seisid aastaid tühjana. Inimesed ei koli enam ära, vaid kolivad siia. On meie ülesanne pakkuda neile keskkonda, mis annaks põhjust neil oma valikut teistelegi kiita.

Samas ei sõltu elukeskkond ainult vallast, ka vaba aja veetmise võimalusi saab vald pakkuda teatava piirini. Elu on näidanud, et elujõuline kogukond on see, mis on vallajuhtidele suurimaks toeks, pakkudes lisaks ideedele ka konstruktiivset tagasisidet.

Soovime, et Tapa valla kodanikuühiskond asuks julgemalt tegutsema. Üks või teine teenus ei muuda valla kuvandit kaugeltki nii palju kui tegusad inimesed, olgu nad koondunud siis MTÜ-desse, seltsidesse või seltsingutesse.

Ka ettevõtjate julgustamisele ning võimestamisele soovime kaasa aidata.

Järgmise perioodi ülesannetest esimene ja tähtsaim on kahtlemata kiire ja efektiivne ühinemisega toimetulek.

KOV valimised 2017

FOTO: Eesti Meedia

Tagasi üles