Riigikohus keelas Kunda ajaloolisel paisul hüdroenergia tootmise

Riigikohtu otsusega Kunda ajaloolisel paisul elektrit toota ei tohi.

FOTO: Marianne Loorents

Riigikohus jättis esmaspäevase lahendiga jõusse keskkonnaameti korralduse, millega keelduti AS-ile Generaator vee erikasutusloa andmisest hüdroenergia tootmiseks kunagise Kunda tsemendivabriku paisul.

Keskkonnaameti 5. veebruari 2016. aasta vaidluse all olnud korraldusega jäeti AS-i Generaator hüdroenergia tootmiseks esitatud vee erikasutusloa taotlus rahuldamata. Keskkonnaamet keeldus loa andmisest põhjusel, et hüdroenergia tootmine ei võimalda täita õigusaktidest tulenevat kohustust parandada Kunda jõe keskkonnaseisundit ning see kahjustaks Natura alal paiknevate kalade elutingimusi, teatas riigikohus.

Keskkonnaamet oli teinud otsuse ilma keskkonnamõju hindamise tulemusi ära ootamata, kuna loa taotleja ei olnud järginud talle antud tähtaega nõuetekohase keskkonnamõju hindamise aruande esitamiseks. Riigikohus leidis, et kui asjaolud on piisavalt selged, võib keskkonnaloa andmisest keelduda ka ilma keskkonnamõju hindamise menetlust lõpule viimata. Keskkonnamõju hindamine on teatud juhtudel kohustuslik eeldus vaid loa andmise, mitte aga sellest keeldumise korral.

Riigikohus selgitas, et veeseaduses ja veemajanduskavas sätestatud Euroopa Liidu õigusest tulenev eesmärk saavutada kindlaks tähtajaks pinna- ja põhjavee hea seisund on riigile siduv kohustus, mille alusel saab keelduda ka eraisikule vee erikasutusloa andmisest. Erandeid saab teha ainult ülekaaluka avaliku huvi korral. Olulise avaliku huvina kaaluti muinsuskaitset, kuna ajalooline paisukompleks on muinsuskaitse all. Hüdroenergia tootmise vastu Kunda endise tsemendivabriku paisul sellist avalikku huvi siiski ei esinenud.

Ka Natura alal kaitstavate kalaliikide – sealhulgas võldase, jõesilmu ja lõhe – elupaigale avaldatava negatiivse mõju tõttu saanuks hüdroenergia tootmiseks loa anda ainult olulise avaliku huvi esinemise ja alternatiivide puudumise korral. Siingi nõustus riigikohus keskkonnaameti hinnanguga, et need eeldused ei olnud täidetud.

Lisaks selgitas riigikohus, et paisutamine on loakohustuslik tegevus ning vee erikasutusloa menetlusega venitamine või korduvate taotluste esitamine ei anna isikule õigust loata paisutamiseks. Ka vee erikasutusloa menetluse kestel on keskkonnainspektsioonil õigus teha isikule ettekirjutus loata paisu lammutamiseks.

Tagasi üles
Back