Liikumisõpetajate panus laste arengusse on märgatav

"Liikumisoskust tuleb õpetada ja arendada ning see ei arene ajas nii-öelda automaatselt." Alice Haav TAI laste ja noorte valdkonna vanemspetsialist.

FOTO: Tairo Lutter/Postimees Grupp/scanpix Baltics

Tervise arengu instituut (TAI) uuris, kuivõrd mõjutavad liikumistingimused lasteaias laste füüsilist arengut. Selgus, et lasteaedades, kus on tööl erialase haridusega liikumisõpetaja, on enam tegeletud lastele liikumist soodustavate tingimuste loomisega, mis omakorda kajastub laste paremates kehalistes võimetes.

"Liikumisoskust tuleb õpetada ja arendada ning see ei arene ajas nii-öelda automaatselt. Kehalise aktiivsuse oluliseks eelduseks on juba varajases lapseeas omandatud liikumisoskus," selgitas TAI laste ja noorte valdkonna vanemspetsialist Alice Haav. Tõenduspõhise info saamiseks tegi TAI 2017. aasta kevadel uuringu "Lasteaia keskkonnatingimuste ja õppe-kasvatustegevuse mõju laste kehalisele arengule kooliks ettevalmistavas rühmas". Üleeestilises uuringus osales 704 last ja 85 õpetajat 44 lasteaiast. Tulemused näitasid, et mida rohkem laps liigub, seda võimekam ja aktiivsem on ta oma igapäevases tegevuses ning julgem ja enesekindlam spordis.

Seetõttu on oluline, et kõigis lasteaedades oleks laste tervise edendamiseks ja kehalise arengu soodustamiseks mitmekesised võimalused.

Uuringus osalenud liikumisõpetaja ametikohaga lasteaedades oli enamikul liikumisõpetajatel ka liikumisvaldkonna haridus. Selliseid lasteaedu oli 22. Lasteaedades, kus liikumisõpetaja ametikohta ei olnud ja liikumistunde andsid näiteks rühmaõpetajad, puudus enamikul neist vastava valdkonna eriharidus ning täiendkoolitustel osalesid nad harvem.

"Tulemuste põhjal saab öelda, et lasteaias liikumistunde andval õpetajal on kehalise kasvatuse või liikumisvaldkonna hariduse olemasolu väga tähtis. Samuti on oluline, et  õpetajad osaleksid liikumisvaldkonna täienduskoolitustel, mille vajadust kinnitasid ka õpetajad ise," kommenteeris Haav.

Lasteaia füüsilise keskkonna juures mõjutavad laste kehalist arengut liikumistegevusteks sobivate ruumide, alade ning vahendite mitmekesisus, kättesaadavus ja seisukord. Liikumisõpetajaga lasteaedades on viimase kümne aasta jooksul tehtud oluliselt rohkem muudatusi laste liikumistingimuste parandamiseks. Kõige rohkem on soetatud eri vahendeid. Samuti on juurde ehitatud spordiväljakuid või liikumisalasid ning nendes lasteaedades on rohkem liikumiseks kohandatud ruume või võimlaid.

Koroonaviiruse leviku ülevaade Eestis ja maailmas.
Vaata statistikat
Tagasi üles