N, 8.06.2023

Eriolukorra juht otsustab

Virumaa Teataja
Facebook Twitter
Comments
Eriolukorra juht peaminister Jüri Ratas.
Eriolukorra juht peaminister Jüri Ratas. Foto: Sander Ilvest

Vabariigi Valitsuse 13. märtsi 2020. a korralduse nr 77 “Eriolukorra meetmete rakendamine” muutmine.

Tulenevalt Vabariigi Valitsuse 12. märtsi 2020. a korraldusega nr 76 “Eriolukorra väljakuulutamine Eesti Vabariigi haldusterritooriumil” kehtestatud eriolukorrast ja hädaolukorra seaduse § 31 lõigete 1 ja 3 ning § 32 lõike 1 alusel Vabariigi Valitsus otsustab:

1. muuta Vabariigi Valitsuse 13. märtsi 2020. a korraldust nr 77 “Eriolukorra meetmete rakendamine” järgmiselt:

1) täiendada korralduse punkti 3.1 teise lausega järgmises sõnastuses: “Rühma maksimaalse suuruse piirangut ei kohaldata Eesti täiskasvanute koondise kandidaatide treeningule.”;

2) muuta korralduse punkti 3.2 järgmiselt: “3.2. Punktis 3 sätestatud piirang ei kehti muuseumide ja muude näitusasutuste külastamise kohta, kui on täidetud järgmised tingimused: 1) järgitakse peaministri 24. märtsi 2020. a korralduse nr 45 punktis 1 sätestatud liikumisvabaduse piiranguid; 2) rühmakülastuse korral võib külastajaid olla rühmas maksimaalselt kümme; 3) teenuse osutaja on taganud desinfitseerimisvahendite olemasolu; 4) teenuse osutaja on taganud külastajatele avatud ruumides sagedasti puudutatavate pindade märgpuhastuse iga 2−4 tunni järel; 5) interaktiivsed eksponaadid on suletud või teenuse osutaja on taganud nende märgpuhastuse pärast iga kasutuskorda või teenuse osutaja on teinud külastajatele kättesaadavaks ühekordsed kindad ning taganud nende ohutu käitlemise pärast kasutamist; 6) teenuse osutaja ei jaga füüsilisel kandjal olevaid tasuta infomaterjale; 7) teenuse osutaja ei korralda ühiselt kasutatavate töövahenditega loovtöid ja töötubasid.”;

3) täiendada korraldust punktiga 3.3 järgmises sõnastuses: “3.3. Punktis 1 sätestatud piirang ei kehti põhikoolide, gümnaasiumide, kutseõppeasutuste, kõrgkoolide kohta ning täienduskoolitusasutuste, huvitegevuse ja huvihariduse ning avatud noortekeskuste tegevuse korraldamisel, kui on täidetud järgmised tingimused: 1) õppijate rühmas on kuni kümme isikut, välja arvatud eksamitel, riigieksamitel ja kutseeksamitel; 2) eksamite, riigieksamite ja kutseeksamite korraldamisel tagatakse eksamil osalevate õpilaste hajutatus eksamiruumis, arvestades peaministri 24. märtsi 2020. a korralduse nr 45 punktis 1 sätestatud liikumisvabaduse piiranguid; 3) õppijate rühmade liikumine õppeasutuse hoones ja õppetegevuseks kasutataval territooriumil korraldatakse hajutatult; 4) ühiskasutatavad asjad õppeasutuse hoones ja õppetegevuseks kasutataval territooriumil desinfitseeritakse pärast kasutamist.”;

4) täiendada korraldust punktidega 3.4–3.6 järgmises sõnastuses: “3.4. Punkti 1 alapunktis 4 sätestatud piirang ei kehti mootorsõidukijuhi koolituse, autojuhi koolituse ja ohtlikku veost vedava autojuhi koolituse sõiduõppe korraldamise kohta, kui on täidetud järgmised tingimused: 1) autos viibivad üksnes õpetaja ja õpilane ning kummalgi ei ole COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse haigusnähte; 2) õppesõidukis peavad olema tagatud desinfitseerimisvahendid; 3) pärast iga sõidutundi korraldab koolituse korraldaja nende pindade puhastamise, mida autoroolis olnud õpilane on katsunud. 3.5. Punktis 1 sätestatud piirang ei kehti Sisekaitseakadeemia kohta Politsei- ja Piirivalvekolledži korduslõpueksamite läbiviimisel. Korduslõpueksam sooritatakse hajutatult ning iga eksamiülesannet lahendab korraga kuni kaks õppijat. 3.6. Punktis 3 sätestatud piirang ei kehti siseruumides treenimise kohta Kultuuriministeeriumi nõusolekul sportlastele, kes on vähemalt Eesti täiskasvanute koondise kandidaadid ning kui treeningu korraldaja koos spordiobjekti omaniku või valdajaga on taganud desinfitseerimisvahendite olemasolu.”;

5) täiendada korraldust punktiga 3.7 järgmises sõnastuses: “3.7. Punktis 3 sätestatud piirang ei kehti avalike jumalateenistuste ja teiste avalike usuliste talituste läbiviimisel, kui järgitakse peaministri 24. märtsi 2020. a korralduse nr 45 punktis 1 sätestatud liikumisvabaduse piiranguid ja tagatud on desinfitseerimisvahendite olemasolu.”;

6) muuta korralduse punkti 5.1 järgmiselt: “5.1. Punkti 1 alapunktis 4 ja punktis 3,4 kehtestatud juhi koolituste korraldamise nõuetest kinnipidamise üle teevad järelevalvet Maanteeamet ning Politsei- ja Piirivalveamet, punktides 3.3 ja 3.5−3.7 kehtestatud nõuete täitmise üle teeb järelevalvet Politsei- ja Piirivalveamet.”.

2. Massiteabevahendite valdajatel avaldada korraldus viivitamata, muutmata kujul ja tasuta.

3. Korralduse punkti 1 alapunktid 1 ja 4 jõustuvad selle allakirjutamisel, alapunkt 2 jõustub 11. mail 2020. a, alapunkt 3 jõustub 15. mail 2020. a ja alapunkt 5 jõustub 10. mail 2020. a. Korralduse punkti 1 alapunktiga 6 tehtud muudatused jõustuvad vastavalt iga selles viidatud sätte jõustumisele.

Praeguse korraldusega leevendatakse inimeste elu ja tervise ning ülekaaluka avaliku huvi kaitseks viiruse leviku tõkestamiseks kehtestatud meetmeid. Põhjendused ja kaalutlused on esitatud korralduse seletuskirjas, mis avaldatakse Vabariigi Valitsuse veebilehel. Eriolukorra meetme nõuetekohaselt täitmata jätmisel rakendatakse korrakaitseseaduse § 28 lõikes 2 või 3 nimetatud haldussunnivahendeid. Sunniraha suurus on hädaolukorra seaduse § 47 kohaselt 2000 eurot. Sunniraha, mille eesmärk on kohustada liikumisvabaduse piirangut järgima ning ära hoida viiruse levikut, võib määrata korduvalt.

Peaministri 24. märtsi 2020. a korralduse nr 46 “Eriolukorra juhi korraldus kaubandusettevõtetes liikumisvabaduse piirangu kehtestamise kohta” muutmine

Tulenevalt Vabariigi Valitsuse 12. märtsi 2020. a korraldusest nr 76 “Eriolukorra väljakuulutamine Eesti Vabariigi haldusterritooriumil” ja hädaolukorra seaduse § 31 lõigete 1 ja 3 alusel:

1. Muuta peaministri 24. märtsi 2020. a korraldust nr 46, millega peaminister eriolukorra juhina kehtestas liikumisvabaduse piirangud kaubandusettevõtetes, järgmiselt: 1) sõnastada punkt 2 järgmiselt: “2. Punktis 1 sätestatud isikute liikumisvabaduse piirang ja viibimiskeeld ei kohaldu, kui kaubanduskeskuses ning kaubandustegevuseks kasutatavas müügisaalis, teenuse osutaja või toitlustusettevõtte teenindussaalis on tagatud desinfitseerimisvahendite olemasolu ja valdajad on korraldanud kontrolli punktides 2.2 ja 3 sätestatud nõude järgimise üle.”; 2) sõnastada punkt 2.2 järgmiselt: “2.2. Hädaolukorra seaduse § 31 lõigete 1 ja 3 alusel kehtestada kaubandustegevuseks kasutatavas müügisaalis, teenuse osutaja või toitlustusettevõtte teenindussaalis (edaspidi koos müügisaal) viibimiskeeld ja liikumisvabaduse piirang, mille kohaselt ei tohi müügisaali siseneda, välja arvatud, kui müügisaali valdaja tagab müügisaalis desinfitseerimisvahendite olemasolu ja korraldab klientide teavitamise desinfitseerimisvahendi asukohast, kui see ei asu müügisaali sisse- või väljapääsu juures.”; 3) asendada punktis 3 sõnad “kaubandustegevuseks kasutatavas müügisaalis või teenuse osutaja teenindussaalis” sõnaga “müügisaalis”; 4) sõnastada punkt 6 järgmiselt: “6. Hädaolukorra seaduse § 24 lõike 2 alusel Politsei- ja Piirivalveametil koostöös kohaliku omavalitsuse üksustega teha punktides 1, 2.2 ja 3 sätestatud meetmete üle järelevalvet.”.

2. Massiteabevahendite valdajatel avaldada korraldus viivitamata, muutmata kujul ja tasuta.

3. Korraldus jõustub 11. mail 2020. a.

Praeguse korraldusega kehtestatakse inimeste elu ja tervise ning ülekaaluka avaliku huvi kaitseks täpsemad meetmed, mis on hädavajalikud viiruse leviku tõkestamiseks. Põhjendused ja kaalutlused on esitatud korralduse seletuskirjas, mis avaldatakse Vabariigi Valitsuse veebilehel. Eriolukorra meetme nõuetekohaselt täitmata jätmisel rakendatakse korrakaitseseaduse § 28 lõikes 2 või 3 nimetatud haldussunnivahendeid. Sunniraha suurus on hädaolukorra seaduse § 47 kohaselt 2000 eurot. Sunniraha ei ole karistus.

Korraldusi saab vaidlustada, esitades haldusmenetluse seaduses ette nähtud korras vaide 30 päeva jooksul arvates päevast, millal korraldusest teada saadi või oleks pidanud teada saama. Samuti saab korraldust vaidlustada, esitades halduskohtule kaebuse halduskohtumenetluse seadustikus ette nähtud korras 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavaks tegemisest.

Jüri Ratas, eriolukorra juht

Facebook Twitter
Comments

Märksõnad

Tagasi üles