N, 8.06.2023

Eriolukorra juht otsustab

Virumaa Teataja
Facebook Twitter
Comments
Eriolukorra juht peaminister Jüri Ratas.
Eriolukorra juht peaminister Jüri Ratas. Foto: Sander Ilvest

Vabariigi Valitsuse 13. märtsi 2020. a korralduse nr 77 “Eriolukorra meetmete rakendamine” muutmine.

Tulenevalt Vabariigi Valitsuse 12. märtsi 2020. a korraldusega nr 76 “Eriolukorra väljakuulutamine Eesti Vabariigi haldusterritooriumil” kehtestatud eriolukorrast ja hädaolukorra seaduse § 31 lõigete 1 ja 3 alusel Vabariigi Valitsus otsustab:

1. Muuta Vabariigi Valitsuse 13. märtsi 2020. a korraldust nr 77 “Eriolukorra meetmete rakendamine” järgmiselt: 1) sõnastada korralduse punkti 3.1 teine lause järgmiselt: “Võistkondlike sportmängude meistriliigade võistkondade ja Eesti täiskasvanute koondise kandidaatide treeningud õues on lubatud, arvestades spordiala rahvusvahelist võistlusmäärustikku, ning sellisel juhul ei kohaldata käesoleva punkti esimeses lauses sätestatud rühma maksimaalse suuruse ja peaministri 24. märtsi 2020. a korralduse nr 45 punktis 1 sätestatud piiranguid.”; 2) täiendada korraldust punktiga 3.8 järgmises sõnastuses: “3.8. Punktis 3 sätestatud piirang ei kehti selliste vabas õhus toimuvate avalike ürituste korraldamise kohta, mille külastajad viibivad autos ja ei välju vältimatu vajaduseta autost ürituse toimumise ajal, kui on täidetud järgmised tingimused: 1) külastajaid on ühe auto kohta maksimaalselt kaks, v.a perekonnaliikmed; 2) teenuse osutaja tagab, et külastajad peaksid kinni autost väljumise keelust; 3) teenuse osutaja tagab autode parkimise korraldamisel nende vahel piisava vahemaa; 4) teenuse osutaja tagab peaministri 24. märtsi 2020. a korralduse nr 45 punktis 1 sätestatud liikumisvabaduse piirangute järgimise.”; 3) täiendada korralduse punkti 5.1 teise lausega järgmises sõnastuses: “Punktis 3.8 kehtestatud nõuete täitmise üle teeb järelevalvet Politsei- ja Piirivalveamet.”.

2. Massiteabevahendite valdajatel avaldada korraldus viivitamata, muutmata kujul ja tasuta.

3. Korralduse punkti 1 alapunkt 1 jõustub korralduse allakirjutamisel, alapunktid 2 ja 3 jõustuvad 15. mail 2020. a.

Praeguse korraldusega leevendatakse inimeste elu ja tervise ning ülekaaluka avaliku huvi kaitseks viiruse leviku tõkestamiseks kehtestatud meetmeid. Põhjendused ja kaalutlused on esitatud korralduse seletuskirjas, mis avaldatakse Vabariigi Valitsuse veebilehel.

Eriolukorra meetme nõuetekohaselt täitmata jätmisel rakendatakse korrakaitseseaduse § 28 lõikes 2 või 3 nimetatud haldussunnivahendeid. Sunniraha suurus on hädaolukorra seaduse § 47 kohaselt 2000 eurot. Sunniraha, mille eesmärk on kohustada liikumisvabaduse piirangut järgima ning ära hoida viiruse levikut, võib määrata korduvalt.

Peaministri 14. märtsi 2020. a korralduse nr 30 “Eriolukorra juhi korraldus Saaremaa, Hiiumaa, Vormsi, Ruhnu, Kihnu ja Muhu valla ning Manija saare territooriumil liikumisvabaduse piirangute kehtestamise kohta” kehtetuks tunnistamine

Hädaolukorra seaduse § 31 lõike 3 alusel:

1. Tunnistada kehtetuks peaministri 14. märtsi 2020. a korraldus nr 30 “Eriolukorra juhi korraldus Saaremaa, Hiiumaa, Vormsi, Ruhnu, Kihnu ja Muhu valla ning Manija saare territooriumil liikumisvabaduse piirangute kehtestamise kohta”.

2. Massiteabevahendite valdajatel avaldada korraldus viivitamata, muutmata kujul ja tasuta.

3. Korraldus jõustub 8. mail 2020. a.

Korraldusi saab vaidlustada, esitades haldusmenetluse seaduses ette nähtud korras vaide 30 päeva jooksul arvates päevast, millal korraldusest teada saadi või oleks pidanud teada saama. Samuti saab korraldust vaidlustada, esitades halduskohtule kaebuse halduskohtumenetluse seadustikus ette nähtud korras 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavaks tegemisest.

Jüri Ratas, eriolukorra juht

Facebook Twitter
Comments

Märksõnad

Tagasi üles