Küttehindade langus kõikjale ei jõua

FOTO: Elmo Riig/SAKALA

Naftasaaduste ning maagaasi hinna langus maailmaturul võib vähendada tarbijate küttearveid, kuid ei pruugi seda teha.


Eelmisel nädalal üllitas konkurentsiamet pressiteate, milles mär­kis järgmist: "Maagaasi ja põlevkiviõli hinna languse tõttu langeb lähikuudel üle Eesti ka tarbijatele müüdava soojuse hind.


Kõikidele maagaasi ja põlev­kiviõli baasil töötavatele soojatootjatele kooskõlastab konkurentsiamet hinna valemi alusel, kus muutuvaks suuruseks on maagaasi ja põlevkiviõli hind. Hinnavalem kehtib nii olukorras, kus kütuste hinnad tõusevad, kui ka olukorras, kus hinnad langevad."

Ainult suured
Kõik on õige, kuid ainult ühe väikese klausliga. Konkurentsiameti pädevuses on hinna kooskõlastamine üksnes suur­te ettevõtete (aastatoodanguga üle 50 GWh) puhul.

Se­da kinnitas ka konkurentsi­ameti raudtee- ja energiateenis­tuse osakonna ju­hataja Külli Haab, kuid ta avaldas lootust, et hindu langetavad ka väiksemad soojatootjad.

Meie maakonnas puudutab konkurentsiameti teade ainult üleeestilist soojatootjat Fortum Termest AS. Selle firma haldusesse kuuluvad Kunda, Sõmeru, Väike-Maarja ja Aluvere võr­gupiirkond.

Fortum Termest ASi Ida-Ees­ti müügiosakonna juhataja Priidu Vilmeri sõnul kehtivad neil endised piirhinnad, st Kundas 1342 krooni, Väike-Maarjas 1259 krooni ja Sõmerul 1364 krooni MWh.

Millal ja kuidas hindade ala­nemine võib toimuda, ei osanud Vilmer öelda, sest see probleemistik ei kuulu tema töövaldkonda.

Kunda linnapea Allar Aron ütles, et Kundas oli oktoobris märkimisväärne 40protsendine soojahinna tõus. Linnapea kinnitas, et gaasi hinna alanedes läheb ka toasoe odavamaks.

Hinnad ei lange

ASi Rakvere Soojus juhataja Sven Trofimov ütles: "See on konkurentsiameti seisukoht, mis ei ole kohalikele oma­valitsustele kohustuslik."

Trofimov rääkis, et kuna nende soojatootmine jääb väiksemaks sellest maagilisest 50 GWh piirist, siis konkurentsiameti ettekirjutused Rakvere Soojuse tegevust ei puuduta.

Rakveres kin­nitab soojahinna linnavalitsus. Praegu on selleks 1332 krooni MWh eest ja hinna kehtestab linnavalitsus kaks korda aastas, hoolimata maagaasi hinna kõikumistest talve jooksul.

Kui gaasi hind peaks alanema, siis korrigeeritakse selle arvel järgmise kütteperioodi soojahinda.

Ka mõlemad Tapa linna soo­jaga varustajad OÜ Avoterm ja Termoring Grupp OÜ, kus kas­utatakse katlamajade kütteks põlevkiviõli, langevad sellest konkurentsiameti kooskõlastusringist välja.

Tapa linnas on mõlemad soojatootjad kehtestanud ühesuguse hinna - 1050 krooni MWh.

Lääne-Virumaa neljandas linnas Tamsalus hoolitseb linlaste toasooja eest AS Tamsalu Kalor. Selle juhataja Neeme Malva rääkis, et nende firma käekäiku vedelkütuste ja gaasi hinna kõikumised ei mõjuta.

"Tam­salu Kalor toodab sooja põ­hiliselt biomassist ja alates möö­dunud aasta 1. aprillist po­le me Tamsalu vallas kaugkütte hinda tõstnud," ütles ta.

"Et meil on võimalik valida erinevate kütuseliikide vahel, po­le Tamsalus soojahind tormi­liselt kasvanud," lisas Malva.

Tamsalus maksab soojus koos käibemaksuga 931 krooni MWh, võrreldes mullusega oli hinnatõus 18%. Tamsalu Kalori juhataja hin­nanguil on nende toodetud toa­sooja hind üks Eesti madalamaid.

INFO

Konkurentsiamet teostab riiklikku järelevalvet, kohaldab riiklikku sundi ning menetleb süütegusid järgmistes valdkondades:
• konkurents;
• kütus ja energia;
• elektrooniline side ja postside;
• raudtee.

Tagasi üles