Valimised Viru-Nigula vallas

KOV valimised 2017.

FOTO: Eesti Meedia

Valimisliit Ranna-Viru

Valimisliit Ranna-Viru.

FOTO: logo

Valimisliidu Ranna-Viru eestvedajateks on ühinevate omavalitsuste juhid ning kandidaatideks veel 27 aktiivset ja tublit inimest üle terve valla.

Meie eesmärgiks on Viru-Nigula valla tasakaalustatud areng, mille tagab eelkõige ühine nägemus uuest vallast ja üksteisega arvestamine selle eesmärgi poole liikumisel.

Usume siiralt demokraatliku ja kaasava vallajuhtimise ainuvõimalikkusesse ning lähtume oma püüetes valimisliidu liikmete pikaajalistest kogemustest, avatud maailmavaatest ja kogukonnatunnetusest.

Olulisimaks väljakutseks eeloleval neljal aastal on omavalitsuste ühinemisega lõpule jõudmine. Kuigi läbirääkimised toimusid juba 2016. aasta teisel poolel ja leping allkirjastati 30. detsembril, ootab suur töö meid veel ees. Lubame, et teeme seda vastutustundega ja pühendunult. Nõnda, et meie igapäevane elukorraldus ei kannataks. Lähtume eelkõige ühinemislepingust, aga ka oma kogemustest.

Lubame, et vallakodanikud võivad arvestada kodulähedase lasteaiakoha, põhi- ja huvihariduse ning transpordivõimalusega huvitegevuses osalemiseks. Kutsume kokku noorte volikogu ja külavanemate kogu ning anname neile võimaluse valla elukorralduses kaasa rääkida.

Tagame stabiilsed investeeringud valla taristusse, võimaldame koostöös päästeametiga vallakodanikele kiiret abi ning muudame kodukoha ümbruse turvaliseks. Stabiilne lumetõrje jõuab iga püsielanikega majapidamiseni.

Muudame sotsiaalteenused paindlikumaks, et kindlustada eakatele väärikas vanaduspõlv eelkõige oma lähedaste keskel. Võtame kasutusele kaasava eelarvemenetluse, uue valla juhtimisstruktuuri koostamisel lähtume eelkõige neutraalsete välisekspertide soovitustest ning oma pikaaegsetest kogemustest.

Vallavolikogu istungeid korraldame külakorda eri paikades üle kogu valla.

Garanteerime Aseri valla, Kunda linna ja Viru-Nigula valla ühinemis­lepingu täitmise valimistele järgnevail neljal aastal.

 

Keskerakond

Keskerakond

FOTO: logo

Pühapäeval on Kunda linna, Aseri ja Viru-Nigula valla elanikel võimalus öelda oma sõna, milline hakkab olema uus ühinenud omavalitsus – Viru-Nigula vald. Keskerakonna eesmärk on, et kogukondadega arvestataks ja omavalitsust arendataks ühtlaselt.

Oleme seisukohal, et tuleb väärtustada kõiki elanikke, nii noori kui ka vanu.

Meie meeskonda kuuluvad inimesed, keda tunnete ja teate. On noori, kes näevad probleeme teravalt, soovides kiireid lahendusi, on ka vanemaid, kes oma elutarkuse ja kogemusega tagavad linnale stabiilse arengu. Meie inimesed on töötegijad, kes tahavad kohalikku elu paremaks muuta. Esinumber on Jelena Fjodorova ja meie ridades kandideerib ka tuntud korvpallitreener Andres Sõber.

Juhtimine peab olema avatud ja rahvas otsustusprotsessidesse kaasatud. Moodustame noorte volikogu, et kaasata noori vallavolikogu komisjonide töösse.

Valla kultuuriasutused tuleb muuta senisest nüüdisaegsemaks, et inimesed tahaksid kultuurielus osaleda. Kaardistame Viru-Nigula valla ajaloolised pühapaigad ja kanname hoolt nende säilimise eest. Muudame need ka turistidele atraktiivsemaks.

Arengu eeltingimuseks on ettevõtlus ja hea haridus.

Toetame gümnaasiumiastme säilimist Kundas ja kogukonna vajadusest lähtuvat täiskasvanute täiend- ja ümberõpet ning panustame huvitavasse ja valikuterohkesse haridusse koostöös kutse- ja kõrgkoolidega, teaduskeskuste ja ettevõtetega.

Tagame hästi hooldatud teede- ja tänavavõrgu ning korrastame bussiootepaviljonid. Laiendame kergliiklusteede võrgustikku: Aseri–Kõrtsialuse–Rannu, Kundas Kalmistu tee ja Padaorg–Flexa tee.

Seisame selle eest, et 1. juulist 2018 oleks maakonnasisene ühistransport tasuta.

Pöörame suurt tähelepanu perearstiabi kättesaadavusele ja ööpäevase hoolduse tagamisele abivajajaile.

Käivitame nii Aseris kui ka Viru-Nigulas noortekeskuse Kunda linna eeskujul, ehitame valmis Aseri keskväljaku ning viime lõpule koolihoone renoveerimise.

Valimisliit Meie Kodu

Valimisliit Meie Kodu.

FOTO: logo

Valimisliit on võtnud endale eesmärgiks teha korda mereäärsed piirkonnad Aseris, Kundas, Kalvis ja Mahus, tõsta sünnitoetus 500 eurole (suuremaks kui Tallinnas). Parandada vallasisesed ja külavaheteed ning tagada teede hooldus aasta läbi, käivitada vallasisene ühistransport Kunda, Aseri ja Viru-Nigula vahel.

Samuti soodustame tööstusalade arendamist ning ettevõtlust Kundas, Viru-Nigulas ja Aseris, toetame vallas korteriühistute loomist, aitame ühistuid investeeringute saamisel ning loome ühtse majanduskeskuse.

Säilitame kooli Aseris, Kundas ja Vastas ning tihendame koostööd Lääne-ja Ida Virumaa kutseharidusõppeasutustega. Parendame sotsiaalabi kättesaadavust ja koostööd perearstikeskusega. Toetame valla piirkonna traditsioonilisi kultuuri-ja spordiüritusi.

Aseri elanikele mõeldes plaanime teha valmis Aseri keskväljaku ja Pargi tänava jalakäijate promenaadi. Teeme valmis Aseri–Kõrtsialuse tee–Rannu kergliiklustee (koos valgustusega) ning loome noortekeskuse, renoveerime Aseris ja Rannul staadioni ning mänguväljakud.

Paigaldame turvakaamerad ja teeme koostööd turvafirmadega turvalise keskkonna loomiseks, toetame külapiirkondade arengut.

Viru-Nigulas teeme vanasse kontorisse hubase kohvikuga päevakeskuse, mis on mõeldud noortele ja vanadele. Toetame sauna tegevuse jätkamist ja paigaldame asulasse tänapäevase ja energiat säästva tänavavalgustuse (sh kiriku välisvalgustuse).

Noortele loome aktiivse tegevuse alad ja mänguväljakud (ka rulapargi). Paigaldame kiirustablood asula piirile, toetame jätkuvalt naabrivalvet, vabatahtlikke tuletõrjujaid ja Kaitseliidu kohalikku rühma.

Kundas teeme korda linnatänavad ja paigaldame tänavavalgustuse, laiendame rohelist pargiala ja ehitame juurde mänguväljakuid. Renoveerime elamiskõlblikud hooned ja lammutame mahajäetud majad.

Projekteerime tavandimaja, korrastame ranna- ja mereäärse piirkonna ning ehitame Kronkskaldale terviseraja.

Meie valimisliidu vallavanemakandidaat on endine maavanem ja riigikogulane Einar Vallbaum.

KOV valimised 2017.

FOTO: Eesti Meedia

    Tagasi üles