Valimised Kadrina vallas

Valimisliit Puhas Kadrina.

FOTO: logo

Valimisliit Puhas Kadrina

Valimisliit Puhas Kadrina.

FOTO: logo

Oleme tegijad, uue loojad, vana hoidjad. Aadeteks kultuur, kool, külad, koostöö, au ettevõtlusele, algatus ja ilmtingimata nõu küsimine.

Meie esinumber 199 on Kadrina Saunaklubi president Ülo Kais, väärikas volikogu liige läbi selle sajandi. Rakvere lasteaia Triin direktor, Läsna külateatri näitleja, rahvatantsija, vallavolikogu sotsiaalkomisjoni esimees Raido Parve, nr 200, on vallavanema kandidaat.

Me hulgas on kogemustega poliitik, kolme koosseisu linnavolikogu esimees, kolme koosseisu riigikogu liige, kuuendat põlvkonda õpetaja, kuue lapse isa ja kümnekordne vanaisa Andres Taimla, nr 204, volikoguesimehe kandidaat.

Me loome nõukojad ettevõtjatest, lasteaia- ja kooliõpetajatest, külade esindajaist valla juhtimise toeks. Külade koostöö käima, sildindus, viidandus korda. Lipupäeval lipp igale majale. Volikogu väljasõidud küladesse.

CADrina festival rahvusvaheliseks vapiürituseks. Enam koostööd lasteaia, keskkooli, kunstide kooli, huvikeskuse, rahvamaja vahele. Kooli pikapäevarühma ruumi ka Kadrina alevi lastele.

Enam säravaid kultuuri- ja noortesündmusi, rahvamajade töö enam rahva südamesse. Küladele jaanituletoetus, abi rahvuslikeks tähtpäevadeks.

Hulja–Kadrina kergliiklustee valgustamiseks võimaluste otsimine. Uued lahendused Viitna–Rõmeda jalakäijate liiklusele. Keskkooli ja spordihoone vahele rulaatorisobilik kõnnitee. Koostöös kaitseministeeriumiga investeeringuid valla teedesse.

Kadrina Karud, Läsna teater, Neeruti Selts valla visiitkaartideks. Huviklubidele toetus.

Ideekonkurss valla tuntuse tarbeks, külade konverents Läsna–Loobu edust. Sauna-, spordi-, kultuuriürituste piletid lastele ja pensionäridele soodushinnaga. Tasuta pudru- ja kodumoosihommikud koolidesse, lasteaeda. Asulatesse noorte ja eakate huvitoad, suhtluspaigad.

Koos naabritega Kadrinasse vastne hooldekodu, kortermajadele mõistlik soojahind.

Loobu jõe tervise- ja suusarada toimima, lumekahur lund tootma. Paisjärv ja tiigid puhtaks. Märgime aastaarvudega ära Kadrina keskkooli vilistlaste pargi puud.

Valimisliit Koduvald

Kadrina valimisliidul Koduvald on juured tugevalt kohalikus mullas. Meid valib inimene, kes oskab hinnata töökust ja töötulemusi kogukonna hüvanguks. Oleme teinud demokraatlikult ja läbimõeldult koos vallarahvaga pikaajalise arengukava.

Koduvalla kandidaate ühendab tühiste vaidluste vältimine ja keskendumine oluliste asjade tegemisele kogukonna huvides.

Meie peamine valimislubadus on anda iga päev endast parim, et valla arengukavas esitatu tehtud saaks.

Päriselt valmis tehtu on meile olulisem kui õõnsad lubadused. Meie tegevuskava leiab Kadrina valla kodulehelt arengukavade alajaotusest, Facebookis tutvustame oma sihte ja inimesi nime Koduvald Kadrina all.

Väärtuspõhine juhtimine on toonud viimasel neljal aastal meie vallale edu. Oleme saanud Eesti riigi meid usaldama ja vallale appi.

Nii oleme toonud Kadrina valda mitu olulist investeeringut, need puudutavad näiteks aastaid probleemiks olnud Hulja asula läbisõitu, Loobu–Läsna teed, Ohepalu–Rannavärava teed ja Tapa–Loobu maantee uuendamist.

Riigi ja valla koostöös valmib järgmisel aastal täiesti uus tänapäevane Kadrina tervisekeskus.

Tänu sellele saab iga Kadrina inimene kodu lähedal professionaalset arstiabi.

Haridus on meie valla sümbol ja vundament. Koduvalla inimesed on läbi aegade seisnud jõuliselt ja tulemuslikult meie koolide arengu ja hea käekäigu eest. Üle mitme aasta on Kadrina keskkooli õpilaste arv taas kasvamas – tänu perede usalduse võitmisele. Suudame tagada Kadrina keskkooli ja Vohnja kooli tuleviku ka muutuval haridusmaastikul.

Haldusreformi ajal pingutasime koos valla inimestega, et hoida vallas elanike arv üle 5000 inimese. Koduvald seisab edasi iseseisva Kadrina huvide eest.

Iga valla elanik peab tundma ennast siin turvaliselt ja väärtustatuna. Meie ei pea kedagi “õigeks” või “valeks”, vaid otsime võimalusi kõikide inimeste kandvatele ideedele.

Iga ettepanek, mis aitab me ühist kodupaika Kadrina vallas paremaks ja turvalisemaks muuta, on saanud tuge.

Terve kogukond põhineb üksteisest hoolivatel inimestel.

IRL

IRL

FOTO: logo

Võimu teostamisel lähtume arusaamast, et kohaliku võimu juhtimine ei pea tähendama ärapanemist, teiste ideedest üle sõitmist ning jäigalt kinni olemist oma pakutus. Vastupidi, kohaliku võimu esindaja peaks toimima nagu tööriist, mille abil on võimalik kogukonda arendada. Just sellest lähtudes võime öelda, et võtame tuld väljapakutud ideedest, oleme avatud kõikidele mõtetele ning süttime samamoodi kire ja vaimustusega, et heas sünergias üheskoos elu edasi viia. Vastandumine, laimamine ja sahkerdamine ei kuulu meie võimu teostamise väärtuste paketti!

Vallavanem avaliku konkursi kaudu! Demokraatia tähendab enamuse soovi arvestamist ning läbipaistvust protsessis. Vallavanema ametikoht peaks olema täidetud samadest printsiipidest lähtudes.

Tihedam koostöö naabervaldadega! Üksi tegutsemine võib küll näida sõltumatu ja uhke, kuid uhkus üksi progressini ei vii. Valla areng on seda tõhusam, mida enam tehakse koostööd naaber­üksustega ning mida rohkemates valdkondades üksteisele toetutakse. See põhimõte kehtigu ka oma valla külade puhul.

Huviharidusse tuleb rohkem panustada! Hobid ja huvitegevus arendavad väikelapsi, hoiavad noored eemal pahedest ning hoiavad täiskasvanuid noorte ning rõõmsatena. Toetame omade huviharidust ka teistes omavalitsustes.

Koduteed turvaliseks! Igal maksumaksjal on teatud ootused ühishüvedele. Üheks oluliseks eelduseks on mugav ja turvaline kodutee.

Tagame talvisel ajal regulaarse lumekoristuse ja teede hoolduse, et liikumine oleks turvalisem, samuti teeme elamute läheduses olevad sõiduteed korda ning muudame need tolmuvabaks.

 

Keskerakond

Keskerakond

FOTO: logo

Inimesel, kes on keskerakonnaga ühel või teisel moel seotud olnud, on kerge otsustada: kandideerin keskerakonnas, sest see on parim viis oma kodukoha heaks olulisi asju korda saata; sest soovin, et ebavõrdsus Kadrinas väheneks ning et nõrgemaid toetataks senisest rohkem. Kadrinas peavad kõik inimesed tundma, et nad on kogukonnale olulised.

Tänavused kohalikud valimised tulevad teisiti, sest järgnevatel aastatel saab tänu Ratase valitsusele Kadrinas rohkem ära teha.

Riik suurendab kohalike omavalitsuste tulubaasi, mis tähendab, et saame muu hulgas korda teha rohkem teid ja tänavaid.

Ehitame korraliku kergliiklusteevõrgustiku, et igas vanuses inimestel oleks ohutu ja turvaline liigelda ning tervislikke eluviise harrastada. Selleks valgustame Kadrina paisjärve äärse ala ja Kadrina–Hulja kergliiklustee. Küttekulude ja soojakao vähendamiseks suurendame valla investeeringuid soojustrasside uuendamisse.

Keskerakond peab oluliseks, et Kadrina kooli jääks gümnaasiumiaste. Mailis Repsi juhitava haridusministeeriumi abiga on see võimalik. Tähtis on pöörata senisest rohkem tähelepanu huviharidusele ja sellele, et ka väljaspool valda oleks noortel võimalik kvaliteetselt vaba aega veeta. Seisame selle eest, et lasteaiaõpetajate palk oleks võrdväärne kooliõpetajate palgaga.

Keskerakonnale on alati olnud hingelähedane teema sotsiaalküsimused.

Hooldekodu hooldusteenus peab olema jõukohane igale inimesele. Igal lapsevanemal peab olema kindlustunne, et vald toetab lapsi igas eluetapis.

Meie eesmärk on viia ellu poliitikat, mis ei jäta tagaplaanile ühtegi inimest ka valla äärealadel.

Valla rahaasjad peavad olema korras ning vaibuma hakanud elu tuleb valla küladesse tagasi tuua.

Kasutame Euroopa Liidu struktuurivahendeid oskuslikult ja nii, et see aitaks meie valda uusi töökohti luua.

Tagamaks üüripindade olemasolu ja kodanike sisserändamist meie valda, panustame uue kortermaja rajamisse.

Keskerakonna esinumber Kadrina vallas on Kristiina Kalva-Vaivods.

Valimisliit Terve Vald

Valimisliit Terve Vald.

FOTO: logo

Seekordsetel valimistel on kolme valimisliidu hulgast üks kandideerija Terve Vald. Meie visioon on jätkusuutlik Kadrina vald ja missioon on tegutseda lähtuvalt Kadrina valla kogukonna huvidest ausalt, avatult, professionaalselt ja koostöövalmilt.

Valimisliit Terve Vald seisab selle eest, et kogu vald saaks tähelepanu, et iga abivajaja saaks abi, et iga hea idee saaks rakenduse.

Valimisliidu Terve Vald lõid Kadrina valla kodanikud, kes soovivad muutusi valla valitsemises. Nüüd, mil Kadrina vald on üks Eesti pisemaid, on meil vaja jõudu, üksteisest lugupidamist ja tugevat vastutustunnet, et püsida ning jätta terve vald ka tulevastele põlvedele.

Meie eesmärk on luua võimalused valla elanikkonna vähenemise peatamiseks. Püüame luua tingimused, et Kadrina vald oleks jälle populaarne elukoht noortele peredele.

Selleks on tähtsal kohal lastesõime- ja lasteaiakohtade olemasolu kõigile soovijaile ning siinne kool peab andma edaspidigi kvaliteetset keskharidust.

Tahame, et Kadrina vald oleks turvaline ning sõbralik elukeskkond kõigile.

Selleks aga vajame kõiki valla üksuseid aktiivsena, et nii haridus, töö, huvitegevused kui ka transport oleksid kõigile lihtsasti kättesaadavad.

Suhtume inimestesse lugupidavalt. Valla juhtimises loome õhkkonna, kus arukate ideedega tegusad inimesed saaks ja tahaks oma potentsiaali rakendada.

Kuna vald on üks kogukond, saavad otsused sündida vaid kogukonna silme all. Seetõttu plaanime kaasata otsuste tegemisse nii ettevõtjaid, aktiivseid vallakodanikke kui ka kodanikeühendusi.

Tuleb hinnata selgete kriteeriumite alusel volikogu ja valla allasutuste töötajate tööd, et oleksime teadlikud oma töö tulemustest, et oleks tagasiside. Meile on tähtis Kadrina valla ametnike ja volikoguliikmete pädevus, algatusvõime, loovus, koostöötahe ja vastutustunne. On oluline, et Kadrina valla strateegiliste ettevõtete müügi korral jääb kontroll alati Kadrina vallale.

Tähtis on, et oleksime ka oma naabervaldadega ühel meelel, sest meil on ühist nii hariduse, töökohtade, huviringide kui ka matkaradade vallas.

Valimisliidu Terve Vald ridades on nii varasema volikogukogemusega kui ka uusi volikogukandidaate.

Oleme esindatud igas meie valla piirkonnas. Kindlasti leiate me nimekirjast endale sobiva kandidaadi, kes esindab just teie piirkonna huve kõige paremini.

FOTO: Eesti Meedia

    Tagasi üles