Naaberomavalitsuse koolis käimise kulud peab katma riik

Rakvere gümnaasium.

FOTO: Marianne Loorents

Riigikohtu hinnangul on põhiseadusega vastuolus põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse (PGS) säte, mis kohustab omavalitsust hüvitama teisele omavalitsusele kulud, mis on seotud õpilase käimisega naaberomavalitsuse koolis.

Ebakõla kooliseaduses tõi esile Jõelähtme vald, märkides, et PGS-i järgi on kohaliku omavalitsuse kohustus kanda kulud, mis on seotud teise kohaliku omavalitsuse munitsipaalkoolis õppivate õpilastega, kelle rahvastikuregistri järgne elukoht asub esimesena nimetatud kohaliku omavalitsuse territooriumil.

"Sellega on kohalikule omavalitsusele pandud riiklik ülesanne, mille täitmiseks vajalik raha peab põhiseaduse kohaselt tulema riigieelarvest, kuid kõnealuse kulutuste riigieelarvest katmiseks vajalik regulatsioon puudub," märkis Jõelähtme vald.

Riigikohus otsustaski neljapäeval Jõelähtme valla taotluse rahuldada ning tunnistas põhiseadusega vastuolus olevaks selliste õigustloovate aktide andmata jätmine, mis sätestaksid kohalikule omavalitsusele PGS-is pandud kohustuste rahastamise riigieelarvest, kui kohaliku omavalitsuse üksus on taganud kõigile oma rahvastikuregistri järgsetele elanikele võimaluse õppida oma munitsipaalkoolis.

Tagasi üles