Eriolukorra juht otsustab

Eriolukorra juht peaminister Jüri Ratas. FOTO: Sander Ilvest

Vabariigi Valitsuse 13. märtsi 2020. a korralduse nr 77 “Eriolukorra meetmete rakendamine” muutmine. Tulenevalt Vabariigi Valitsuse 12. märtsi 2020. a korraldusega nr 76 “Eriolukorra väljakuulutamine Eesti Vabariigi haldusterritooriumil” kehtestatud eriolukorrast ja hädaolukorra seaduse § 31 lõike 1 ja § 32 lõike 1 alusel Vabariigi Valitsus otsustab.

1. Jätta Vabariigi Valitsuse 13. märtsi 2020. a korralduse nr 77 punktist 3 välja tekstiosa “kuni 1. maini”.

2. Massiteabevahendite valdajatel avaldada korraldus viivitamata, muutmata kujul ja tasuta.

3. Korraldus jõustub selle allakirjutamisel. Praeguse korraldusega kehtestatakse inimeste elu ja tervise ning ülekaaluka avaliku huvi kaitseks täpsemad meetmed, mis on hädavajalikud viiruse leviku tõkestamiseks. Põhjendused ja kaalutlused on esitatud korralduse seletuskirjas, mis avaldatakse Vabariigi Valitsuse veebilehel.

Eriolukorra meetme nõuetekohaselt täitmata jätmisel rakendatakse korrakaitseseaduse § 28 lõikes 2 või 3 nimetatud haldussunnivahendeid. Sunniraha suurus on hädaolukorra seaduse § 47 kohaselt 2000 eurot. Sunniraha, mille eesmärk on kohustada liikumisvabaduse piirangut järgima ning ära hoida viiruse levikut, võib määrata korduvalt. Sunniraha ei ole karistus.

Korraldust saab vaidlustada esitades haldusmenetluse seaduses ette nähtud korras vaide 30 päeva jooksul arvates päevast, millal korraldusest teada saadi või oleks pidanud teada saama. Samuti saab korraldust vaidlustada esitades halduskohtule kaebuse halduskohtumenetluse seadustikus ette nähtud korras 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavaks tegemisest.

Vabariigi Valitsuse 12. märtsi 2020. a korralduse nr 76 “Eriolukorra väljakuulutamine Eesti Vabariigi haldusterritooriumil” muutmine. Eesti Vabariigi põhiseaduse § 87 punkti 8 ning hädaolukorra seaduse § 13, § 19 lõike 1, § 21 lõike 1 ja § 23 alusel:

1. Muuta Vabariigi Valitsuse 12. märtsi 2020. a korralduse nr 76 “Eriolukorra väljakuulutamine Eesti Vabariigi haldusterritooriumil” punkti 2 järgmiselt: “2. Eriolukord kehtib kuni 17. maini 2020. a kaasa arvatud, kui Vabariigi Valitsus ei otsusta teisiti.”.

2. Massiteabevahendite valdajatel ja elektroonilise side ettevõtjatel avaldada korraldus viivitamata, muutmata kujul ja tasuta. 3. Korraldus jõustub selle allakirjutamisel.

Jüri Ratas, eriolukorra juht

Seotud lood
24.04.2020 28.04.2020
Loo tellimiseks pead olema sisse logitud Postimees kontole.
Logi sisse
Sul ei ole kontot?
Loo Postimees konto